Axid 150 mg 28 Kapsül

28 Mart 2015 Cumartesi · 0 yorum

AXİD® KAPSÜL 150 mg

FORMÜLÜ

Her kapsül 150 mg nizatidin ve yardımcı madde olarak sarı demir
oksit ve titanyum dioksit içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik Özellikleri
Nizatidin, özellikle mide parietal hücrelerindekiler olmak üzere
histamin H2 reseptörlerinde histaminin geri dönüşümlü bir inhibitörüdür. Midedeki
asit salgısını 12 saate kadar uzayan süreler boyunca inhibe eder. Ayrıca yiyecek,
kafein, betazol ve pentagastrin ile uyarılan mide asidi salgılamasını da önemli
ölçüde inhibe eder.
75-300 mg oral nizatidin, noktürnal asit salgısını %73-90 oranında
inhibe eder. Gastrik sekresyonlardaki pepsin aktivitesini etkilemez ama total pepsin
salgısı, gastrik sekresyonların hacmindeki azalmayla orantılı bir şekilde azalır.
Yine 75-300 mg oral nizatidin, betazol etkisiyle uyarılan intrinsik faktör salgısını
artırır. Nizatidin, bazal serum gastrin düzeyini etkilemez.
Nizatidin kullanımından 12 saat sonra yemek yendiğinde, gastrin
salgılanması üzerinde rebound etki görülmez. Nizatidinin serumdaki gonadotropin,
prolaktin, büyüme hormonu, antidiüretik hormon, kortizol, triiyodotironin, tiroksin,
testosteron, 5-alfa dihidrotestosteron, androstendion veya estradiol konsantrasyonları
üzerinde etkili olduğu gösterilmemiştir.
Nizatidinin ortaya konulabilen bir antiandrojenik aktivitesi
yoktur.
Farmakokinetik Özellikleri
Oral nizatidinin mutlak biyoyararlanımı %70'i geçer. 150 mg nizatidinin
oral olarak alınmasından 0.5-3 saat sonra 0.7-1.8 mg/L arasında değişen maksimum
plazma konsantrasyonlarına ulaşılır. Dozdan 12 saat sonraki plazma konsantrasyonları
10 jıg/L'den düşüktür. Nizatidinin ortalama atılım yarı-ömrü 1-2 saat, plazma klerensi
40-60 L/saat ve dağılım hacmi 0.8-1.5 L/kg'dir. Kısa yarı ömrü ve hızlı klerensi
nedeniyle günde iki kez 150 mg nizatidin kullanan normal böbrek fonksiyonuna sahip
kişilerde birikme olması beklenmez.
Propantelin ile birlikte alınması, nizatidinin oral biyoyararlanımını
etkilemez. Simetikonla birlikte alüminyum ve magnezyum hidroksit içeren antasitler,
nizatidin emilimini %10 kadar azaltır. İnsanlarda oral nizatidin dozunun %7'den
daha küçük bir bölümü, yine bir H2-reseptör antagonisti olan ve idrarla atılan başlıca
metabolit olan N2- monodesmetilnizatidine metabolize edilir. Diğer olası nizatidin,
metabolitleri N2-oksit (dozun %5'inden azı) ve S-oksit (dozun %6'sından azı)tir.
Oral nizatidin dozunun %90'dan fazlası, 12 saat içerisinde idrarla atılır. Oral
dozun %60 kadarı değişime uğramaksızın atılır. Renal klerensin 500 mL/dak dolayında
olması, ilacın vücuttan aktif tubüler sekresyonla uzaklaştırıldığını göstermektedir.
Oral dozun %6'dan daha az bölümü feçesle atılır.
Orta-ileri derecede şiddetli renal yetmezlik, nizatidinin yarı-ömrünü
uzatır ve klerensi azaltır. Fonksiyonel bakımdan anefrik olan hastalardaki ortalama
yarı-ömür 3,5-11 saat, plazma klerensi 7-14 L/saattir. Belirgin renal yetmezliği
olan kişilerde birikim olmasını engellemek için nizatidin dozlarının miktarı ve
sıklığı fonksiyon yetmezliğinin şiddeti ile orantılı olarak azaltılmalıdır. Nizatidinin
%35 kadarı, başlıca aı-asit glikoprotein olmak üzere plazma proteinlerine bağlanır.
Varfarin, diazepam, parasetamol, propantelin, fenobarbital ve propanolol, nizatidinin
plazma proteinlerine in vitro bağlanmasını etkilemez.

ENDİKASYONLARI

Axid kapsül aktif duodenal ülser tedavisi ve aktif duodenal ülserin
iyileşmesinden sonra duodenal ülser hastalarının idame tedavisinde endikedir. Axid
kapsül ayrıca aktif benign gastrik ülser tedavisinde endike olup tedaviye başlamadan
malign gastrik ülserasyon ihtimali tamamen bertaraf edilmelidir. Axid kapsül erosif
ve ülseratif özofajit ve gastroözofajiyal reflüden kaynaklanan göğüs yanması da
dahil olmak üzere endoskopik olarak tanı koyulan özofajitlerde de endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI

Axid kapsül bu ilaca karşı bilinen hassasiyeti olanlarda kontrendikedir.
Bu sınıf ilaçlar arasında çapraz duyarlılık gözlendiğinden H2-reseptör antagonistleri
ve bu arada nizatidin, anamnezinde diğer H2-reseptör antagonistlerine karşı aşırı
duyarlılık hikayesi bulunan hastalara verilmemelidir.

UYARILAR / ÖNLEMLER

Nizatidin 150 mg tedavisinde semptomatik cevap alınması, midede
habis bir hastalığın bulunma olasılığını ortadan kaldırmaz. Nizatidin, vücuttan
öncelikle böbrekler yoluyla atıldığından, doz orta-ileri derecede şiddetli renal
yetmezlik vakalarında azaltılmalıdır.
Hepatorenal sendrom vakalarında nizatidinin kullanıldığı farmakokinetik
çalışmalar yapılmamıştır. Nizatidin dozunun bir bölümü karaciğerde metabolize edilir.
Komplike olmayan karaciğer fonksiyon bozukluğu olan ancak böbrek fonksiyonu normal
hastalarda nizatidin farmakokinetiği normal insanlardaki gibidir.
Nizatidin tedavisi sırasında idrarda ürobilinojen arayan Multistix
testleriyle yalancı-pozitif sonuç alınabilir.
Pediatrik kullanım
Nizatidinin çocuklardaki etkinliği ve güvenirliği henüz saptanmamıştır.
Yaşlı hastalarda kullanımı
Yaşlılardaki ülser iyileşme hızları genç yaş gruplarındakine
benzerdir. Bu grup hastalarda görülen yan etkiler ve laboratuvar testlerindeki anormallikler
de diğer yaş gruplarındakilerle benzerdir. Yaş, nizatidin farmakokinetiğinde tek
başına değişiklik yapan bir faktör değildir.
Yaşlı hastalarda tedavi, böbrek fonksiyonunun azalmış olabileceği
göz önünde tutularak düzenlenmelidir.
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı
Gebelik Kategorisi: B.
Gebelik
Gebelerde kontrollü çalışmalar yapılmadığından nizatidin yalnızca,
sağlanması beklenen yararların fetüste ortaya çıkabilecek zararlardan fazla olduğuna
inanıldığı takdirde kullanılmalıdır.
Emzirme dönemi
Süt veren annelerde yapılan klinik çalışmalar oral nizatidin
dozunun %0.1 oranında süte geçtiğini göstermiştir. Nizatidinle tedavi edilen sıçanların
yavrularında görülen büyümenin baskılanması nedeniyle, bebeğini emziren annelerde
nizatidin kullanımına mı, yoksa bebeğin emzirilerek beslenmesine mi son verilmesi
gerektiği, ilacın anne açısından taşıdığı önem göz önüne tutularak kararlaştırılmalıdır.
Araç ve Makine Kullanımına Etkisi
Yan etki olarak nadiren mental konfüzyon vakası bildirilmiştir.
Ancak araç ve makine kullanımına etkisi üzerine klinik bilgi mevcut değildir.

YAN ETKİLER / ADVERS REAKSİYONLAR

Tüm dünyada nizatidinle yapılan ve değişik tedavi sürelerini
kapsayan kontrollü klinik çalışmalarda 6000'den fazla hasta incelenmiştir. ABD ve
Kanada'da yapılan plasebo kontrollü çalışmalarda 2600 hastaya nizatidin, 1700 hastaya
plasebo verilmiştir. Bu plasebo kontrollü çalışmalarda gözlenen yan etki olaylarında
anemi (%0.2'ye karşı %0) ve ürtiker (%0.5'e karşı %0.1) nizatidin grubunda anlamlı
şekilde daha fazla görülmüştür.
Karaciğerde
Bazı hastalarda SGOT, SGPT veya alkalen fosfataz yükselmelerine
rastlanmıştır. Kolestatik veya mikst hepatoselüler hasar bildirilen nadir birkaç
vakada nizatidinin kesilmesinden sonra hastalar normale dönmüştür.
Kardiyovasküler
Klinik farmakoloji çalışmaları sırasında nizatidin tedavisi alan
2 hasta ile hiçbir tedavi uygulanmayan 3 hastada, kısa süren, asemptomatik ventriküler
taşikardi atakları görülmüştür.
Santral sinir sistemi
Ender olarak mental konfüzyon bildirilmiştir.
Endokrin sistem
Klinik farmakoloji çalışmaları ve kontrollü klinik çalışmalar
nizatidine bağlı olarak ortaya çıkan antiandrojen aktivite bulgusu göstermemiştir.
İmpotans ve libido kaybı nizatidin alan hastalarda plasebo alan grup ile aynı oranda
görülmüştür. Ender vakalarda jinekomasti bildirilmiştir.
Hematolojik
Anemi nizatidinle tedavi edilen hastalarda plasebo alanlara oranla
belirgin şekilde sık görülmüştür. Trombositopenik purpura görülen ender vakalar
bildirilmiştir.
Deri
Terleme ve ürtiker nizatidin kullanan hastalarda plasebo kullananlara
oranla daha sık görülmüştür. Döküntü ve eksfolyatif dermatit bildirilmiştir.
Aşırı duyarlılık
Diğer H2-reseptör antagonistlerinde olduğu gibi ender anafilaksi
vakaları bildirilmiştir. Ender aşırı duyarlılık reaksiyonları (bronkospazm, larinks
ödemi, deri döküntüsü ve eozinofili) bildirilmiştir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER

Nizatidin ile teofilin, klordiazepoksit, lorazepam, lidokain,
fenitoin, varfarin, aminofilin, diazepam ve metoprolol arasında herhangi bir etkileşim
gözlenmemiştir. Nizatidin, sitokrom P-450 ile bağlantılı ilaç metabolize eden enzimleri
inhibe etmez bu nedenle hepatik metabolizmanın inhibisyonundan kaynaklanan ilaç
etkileşimleri beklenmez. Bununla birlikte nizatidin ve diğer histamin H2 reseptör
antagonistleri, gastrik absorbsiyonu asidik mide pH'ına bağlı olan ilaçların mideden
absorbsiyonlarını azaltabilir.
Günde 3900 mg gibi yüksek aspirin dozlarının günde 2 defa 150
mg nizatidin ile birlikte verilmesi durumunda serum salisilat düzeylerinin yükseldiği
gözlemlenmiştir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Aktif duodenum ülseri
Erişkinlerde önerilen oral doz, akşamları bir defa 300 mg'dır.
Bunun yerine günde 2 defa 150 mg da kullanılabilir.
Korunma (profilaktik idame)
Erişkinlerde önerilen doz akşamları 1 defa 150 mg'dır.
Aktif benign gastrik ülser
Önerilen oral doz günde 2 defa 150 mg ya da akşamları 1 defa
300 mg'dır. Malign gastrik ülserasyon olasılığı, tedaviye başlamadan önce mutlaka
uzaklaştırılmalıdır.
Gastroözofajiyal reflü hastalığı
Erozyonların, ülserasyonların ve bunlara eşlik eden yanma hissinin
tedavisinde erişkinlerde önerilen oral doz, günde 2 defa 150 mg'dır ve bu miktar,
günde 2 defa 300 mg'a dek yükseltilebilir.
Orta-ileri derecede şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda
doz ayarlanması
Böbrek yetmezliği olan hastalarda nizatidin dozu şu şekilde ayarlanır:
Aktif duodenal ülser ve aktif benign gastrik ülser ya da gastroözofajiyal
reflü vakalarından kreatinin klerensi 20-50 mL/dak arasında olanlar günde 150 mg;
kreatinin klerensi 20 mL/dak'nın altında olanlarda gün aşırı 150 mg olarak uygunlanmalıdır.
Daha yüksek dozda tedavi gerektiren gastroözofajiyal reflü vakalarında ise nizatidin
dozu, kreatinin klerensi 20-50 mL/dak olanlarda günde 2 defa 150 mg ve 20 mL/dak'nın
altında olanlarda ise günde 2 defa 150 mg'dır. İdame tedavisinde kreatinin klerensi
20-50 mL/dak olan hastalarda gün aşırı 150 mg ve 20 mL/dak'dan az olanlarda her
3 günde bir 150 mg nizatidin kullanılır.
Bazı yaşlılarda kreatinin klerensi 50 mL/dak'nın altında olabilir,
böbrek bozukluğu olan hastalardaki farmakokinetik verilere dayanılarak bu hastalardaki
dozun, buna göre azaltılması gerekir.

DOZ AŞIMI

Nizatidin tedavisi sırasında doz aşımı nadiren bildirilmiştir.
Aşağıdaki bilgiler böyle bir durumla karşılaşıldığında yol gösterici olması amacıyla
verilmektedir.
Belirtiler ve bulgular
İnsanlarda nizatidin doz aşımı ile ilgili klinik deneyimler kısıtlıdır.
Yüksek dozlarda nizatidin uygulanan test hayvanlarında lakrimasyon, salgı artışı,
bulantı, miyozis ve diyare gibi kolinerjik tipte etkiler gözlenmiştir. Köpeklerde
800 mg/kg, maymunlarda 1200 mg/kg'lık dozlar öldürücü etki yapmamıştır.
Tedavi
Böyle bir durumla karşılaşıldığında aynı hastanın birkaç değişik
ilacı birlikte almış olabileceği, ilaçlar arasındaki etkileşim ve hastadaki olağan
dışı ilaç kinetiği gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.
Hasta aşırı doz almışsa, klinik izleme ve destek tedavisiyle
birlikte aktif kömür kullanılması, hastanın kusturulması ya da mide lavajı düşünülmelidir.
Hemodiyaliz uygulanmasının vücuttaki nizatidini uzaklaştırabildiği, kesin olarak
gösterilmiş değildir; ancak dağılım hacminin büyük olması nedeniyle nizatidinin
bu yöntemle etkili bir şekilde uzaklaştırılması beklenmemelidir.
Uyarılar
Doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.
Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında
saklayınız.

SAKLAMA KOŞULLARI

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ

Axid 150 mg Kapsül; 28 kapsül içeren blister/kutu

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ

Axid 300 mg Kapsül; 28 kapsül içeren blister/kutu
Axid 25 mg/ mL i.v. infüzyon için Enjektabl Ampul 5 ampul içeren
4 mL ampul/kutu

RUHSAT SAHİBİ

Actavis İlaçları A.Ş. Levent-İstanbul

ÜRETIM YERİ

Bilim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI

02.10.2006 - 209/4
S.B. onay tarihi: 05.10.2006
Reçete ile satılır.

Aprazol 30 mg 28 Kapsül

· 0 yorum

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

1-) Duodenal Ülser
2-) Gastrik Ülser
3-) Reflü özefajit' in kısa süreli tedavisinde 
4-) Zollinger Ellison Sendromu dahil patolojik hipersekresyonun uzun süreli tedavisinde, endikedir.

Kontrendikasyonları:

Aprazol'ün bileşiminde bulunan maddelerden birine aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Aprazol kapsül yemeklerden önce alınmalıdır.
Hepatik yetersizlikte, sirozlu hastalarda tek doz uygulamadan sonra Lansoprazol'ün eliminasyonu yavaşlar, plazma konsantrasyon zaman eğrisi altında kalan alan artar. Böyle kişilerde doz 30 mg'ı aşmamalıdır.
Lansoprazole'ün gebelikte, laktasyonda ve 18 yaşın altında kullanımı ile ilgili yeterli veri henüz yoktur. Bu nedenle kesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Aprazol iyi tolere edilir. Seyrek olarak görülen bulantı, diyare, konstipasyon, gaz şikayetleri, deri döküntüleri ve baş ağrısı gibi yan etkiler hafif ve geçicidir. Bu semptomların ilaç ile bağlantısı tespit edilememiştir.

İlaç etkileşimleri:

Aprazol kapsül sitokrom P450 enzim sistemi tarafından metabolize edilir. Ancak bu sistem ile metabolize edilen varfarin, antipirin, indometasin gibi ilaçlar ile etkileşmez, çünkü farklı izoenzimleri kullanırlar.
Teofilin kullanan hastalarda teofilin klirensinde minör (%10) bir artış oluşturabileceğinden Aprazol kullanımının başlangıcında ve sonunda serum teofilin düzeyi incelenmelidir.
Sukralfat ile birlikte kullanımında Lansoprazol emilimi ve biyoyararlanımı %30 azalacağından, 30 dakika ara ile alınmalıdırlar. 
Antasitler ile birlikte kullanımında Aprazol'ün aktivitesi etkilenmez.
Lansoprazol, gastrik asid sekresyonunu engellediğinden, biyoyararlanımları açısından gastrik pH'nın önemli olduğu ketokonazol, ampisilin esterleri, demir tuzları, digoksin gibi ilaçların emilimi etkileyebilir.

Kullanım şekli ve dozu:

1-) Duedenum ülseri tedavisinde günde tek doz 30 mg (1 kapsül) yemeklerden önce uygulanmalıdır. Tedavi süresi 4 haftadır.
2-) Gastrik ülser tedavisinde günde bir defa 30 mg dozunda kullanılır Tedavi süresi 4 haftadır. Gerekir ise tedaviye 2-4 hafta daha devam edilir.
3-) Reflü ösefajit tedavisinde (Erozyon ve ülserasyon mevcudiyetinin endeskopik tesbiti halinde): Günde 1 defa 30mg dozunda kullanılır. Tedavi süresi 4-8 haftadır. Gerektiğinde 8 haftalık ek bir tedavi uygulanabilir. Nüks ile gelen erozif özefajitli hastalarda 8 haftalık ek bir tedavi daha düşünülmelidir.
Lansoprazol, peptik ülser ve reflü özofajitin idame tedavisinde, henüz güvenilirliği belirlenmediği için endike değildir.
4-) Zollinger Ellison Sendromu gibi hipersekresyon durumlarında; başlangıç dozu tek seferde 60 mg'dır. Gerektiğinde günlük doz 120-180 mg'a arttırılabilir. 90 mg'ın üzeri günlük dozlar ikiye bölünerek uygulanmalıdır.
Yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur. 

Aprazol 30 mg 14 Kapsül

· 0 yorumFormülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

1-) Duodenal Ülser
2-) Gastrik Ülser
3-) Reflü özefajit' in kısa süreli tedavisinde 
4-) Zollinger Ellison Sendromu dahil patolojik hipersekresyonun uzun süreli tedavisinde, endikedir.

Kontrendikasyonları:

Aprazol'ün bileşiminde bulunan maddelerden birine aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Aprazol kapsül yemeklerden önce alınmalıdır.
Hepatik yetersizlikte, sirozlu hastalarda tek doz uygulamadan sonra Lansoprazol'ün eliminasyonu yavaşlar, plazma konsantrasyon zaman eğrisi altında kalan alan artar. Böyle kişilerde doz 30 mg'ı aşmamalıdır.
Lansoprazole'ün gebelikte, laktasyonda ve 18 yaşın altında kullanımı ile ilgili yeterli veri henüz yoktur. Bu nedenle kesin gerekmedikçe kullanılmamalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Aprazol iyi tolere edilir. Seyrek olarak görülen bulantı, diyare, konstipasyon, gaz şikayetleri, deri döküntüleri ve baş ağrısı gibi yan etkiler hafif ve geçicidir. Bu semptomların ilaç ile bağlantısı tespit edilememiştir.


İlaç etkileşimleri:

Aprazol kapsül sitokrom P450 enzim sistemi tarafından metabolize edilir. Ancak bu sistem ile metabolize edilen varfarin, antipirin, indometasin gibi ilaçlar ile etkileşmez, çünkü farklı izoenzimleri kullanırlar.
Teofilin kullanan hastalarda teofilin klirensinde minör (%10) bir artış oluşturabileceğinden Aprazol kullanımının başlangıcında ve sonunda serum teofilin düzeyi incelenmelidir.
Sukralfat ile birlikte kullanımında Lansoprazol emilimi ve biyoyararlanımı %30 azalacağından, 30 dakika ara ile alınmalıdırlar. 
Antasitler ile birlikte kullanımında Aprazol'ün aktivitesi etkilenmez.
Lansoprazol, gastrik asid sekresyonunu engellediğinden, biyoyararlanımları açısından gastrik pH'nın önemli olduğu ketokonazol, ampisilin esterleri, demir tuzları, digoksin gibi ilaçların emilimi etkileyebilir.

Kullanım şekli ve dozu:

1-) Duedenum ülseri tedavisinde günde tek doz 30 mg (1 kapsül) yemeklerden önce uygulanmalıdır. Tedavi süresi 4 haftadır.
2-) Gastrik ülser tedavisinde günde bir defa 30 mg dozunda kullanılır Tedavi süresi 4 haftadır. Gerekir ise tedaviye 2-4 hafta daha devam edilir.
3-) Reflü ösefajit tedavisinde (Erozyon ve ülserasyon mevcudiyetinin endeskopik tesbiti halinde): Günde 1 defa 30mg dozunda kullanılır. Tedavi süresi 4-8 haftadır. Gerektiğinde 8 haftalık ek bir tedavi uygulanabilir. Nüks ile gelen erozif özefajitli hastalarda 8 haftalık ek bir tedavi daha düşünülmelidir.
Lansoprazol, peptik ülser ve reflü özofajitin idame tedavisinde, henüz güvenilirliği belirlenmediği için endike değildir.
4-) Zollinger Ellison Sendromu gibi hipersekresyon durumlarında; başlangıç dozu tek seferde 60 mg'dır. Gerektiğinde günlük doz 120-180 mg'a arttırılabilir. 90 mg'ın üzeri günlük dozlar ikiye bölünerek uygulanmalıdır.
Yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur. 

Antepsin 250 Ml Süspansiyon

27 Mart 2015 Cuma · 1 yorumFormülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Mide ve duodenum ülserlerinin tedavisi ve nükslerinin önlenmesi,
Gastrit (özellikle Asetil salisilik asit ve diğer NSAI ilaçların ve safranın oluşturduğu),Reflü özofajit,Stres ülseri ve kanamalarının önlenmesi.

Kontrendikasyonları:

Bilinen hiçbir kontrendikasyonu yoktur.

Uyarılar/Önlemler:

Böbrek yetersizliğinde dikkatle kullanılmalıdır.Hamilelikte Kullanım:
Hamilelerde yeterli bir kontrollu çalışma yapılmamıştır. Deney hayvanlarında mutad günlük dozun 50 katına kadar dozlarla yapılmış çalışmalar sukralfat'ın teratojenik etkisi olmadığını göstermiş olmasına rağmen hamilelerde çok gerekli olmadığı sürece kullanılmamalıdır.

Emziren Annelerde Kullanım:

Antepsin'in (sukralfat) süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle emzirenlerde kullanılmamalıdır.

Çocuklarda Kullanım:

Çocuklarda etkinliği ve güvenirliği kanıtlanmamıştır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Klinik çalışmalar Antepsin'in yan etkilerinin önemsiz sayılabilecek ve çok seyrek görülen yan etkiler olduğunu göstermiştir. Bunlar kabızlık, ishal, bulantı, midede rahatsızlık hissi, hazımsızlık, ağız kuruluğu, döküntü, kaşıntı, sırt ağrısı, baş dönmesi, uyku hali.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Deney hayvanlarında yapılmış çalışmalar Antepsin'in (sukralfat) tetrasiklin ve fenitoin ile birlikte kullanılması halinde bu ilaçların biyoyararlılığında anlamlı bir azalmanın oluştuğunu göstermiştir. Bu açıdan Antepsin Tablet'in bazı ilaçların emilimini engelleyebileceği düşünülerek, diğer ilaçlardan ayrı olarak alınması önerilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Kısa süreli ülser tedavisinde: 
Mide ülseri, duodenum ülseri, reflü özofajit: Sabah kahvaltıdan 1 saat önce ve gece yatarken, günde 2 defa 2 tablet, 4-8 hafta süreyle.
İdame tedavisinde: 
Mide ülser nüksü, duodenum ülser nüksü: Sadece gece yatarken 2 tablet (6 aylık periyotlarla).
Stres ülseri ve kanamaları: 4 saatte 1 tablet (günde 8 tablete çıkabilir).
Yutma zorluğu olan hastalar tabletleri suda eriterek alabilirler.
Maksimum günlük doz: 8 g'dır. Ülser tedavisi için 4-6 haftalık bir süre gerekmektedir.
DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ:
İnsanlarda zehirlenme vakası bildirilmemiştir. Deney hayvanlarında akut oral toksisite çalışmalarında 12 g/kg dozuna dek çıkılmış ama öldürücü doz saptanamamıştır. Bu nedenle Antepsin Tablet toksik etkilere neden olmayan bir ilaç olarak kabul edilebilir.

Antepsin 60 Tablet

· 0 yorumFormülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Mide ve duodenum ülserlerinin tedavisi ve nükslerinin önlenmesi,
Gastrit (özellikle Asetil salisilik asit ve diğer NSAI ilaçların ve safranın oluşturduğu),Reflü özofajit,Stres ülseri ve kanamalarının önlenmesi.

Kontrendikasyonları:

Bilinen hiçbir kontrendikasyonu yoktur.

Uyarılar/Önlemler:

Böbrek yetersizliğinde dikkatle kullanılmalıdır.Hamilelikte Kullanım:
Hamilelerde yeterli bir kontrollu çalışma yapılmamıştır. Deney hayvanlarında mutad günlük dozun 50 katına kadar dozlarla yapılmış çalışmalar sukralfat'ın teratojenik etkisi olmadığını göstermiş olmasına rağmen hamilelerde çok gerekli olmadığı sürece kullanılmamalıdır.

Emziren Annelerde Kullanım:

Antepsin'in (sukralfat) süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle emzirenlerde kullanılmamalıdır.

Çocuklarda Kullanım:

Çocuklarda etkinliği ve güvenirliği kanıtlanmamıştır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Klinik çalışmalar Antepsin'in yan etkilerinin önemsiz sayılabilecek ve çok seyrek görülen yan etkiler olduğunu göstermiştir. Bunlar kabızlık, ishal, bulantı, midede rahatsızlık hissi, hazımsızlık, ağız kuruluğu, döküntü, kaşıntı, sırt ağrısı, baş dönmesi, uyku hali.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Deney hayvanlarında yapılmış çalışmalar Antepsin'in (sukralfat) tetrasiklin ve fenitoin ile birlikte kullanılması halinde bu ilaçların biyoyararlılığında anlamlı bir azalmanın oluştuğunu göstermiştir. Bu açıdan Antepsin Tablet'in bazı ilaçların emilimini engelleyebileceği düşünülerek, diğer ilaçlardan ayrı olarak alınması önerilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Kısa süreli ülser tedavisinde: 
Mide ülseri, duodenum ülseri, reflü özofajit: Sabah kahvaltıdan 1 saat önce ve gece yatarken, günde 2 defa 2 tablet, 4-8 hafta süreyle.
İdame tedavisinde: 
Mide ülser nüksü, duodenum ülser nüksü: Sadece gece yatarken 2 tablet (6 aylık periyotlarla).
Stres ülseri ve kanamaları: 4 saatte 1 tablet (günde 8 tablete çıkabilir).
Yutma zorluğu olan hastalar tabletleri suda eriterek alabilirler.
Maksimum günlük doz: 8 g'dır. Ülser tedavisi için 4-6 haftalık bir süre gerekmektedir.
DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ:
İnsanlarda zehirlenme vakası bildirilmemiştir. Deney hayvanlarında akut oral toksisite çalışmalarında 12 g/kg dozuna dek çıkılmış ama öldürücü doz saptanamamıştır. Bu nedenle Antepsin Tablet toksik etkilere neden olmayan bir ilaç olarak kabul edilebilir.

Abpax 40 mg 28 Tablet

· 0 yorum


 • İlaç Firması :
  NOBEL SAGLIK
 • Barkod :
  8680638040023
 • Fiyatı :
  18,43TL
 • Kamu Kodu :
  A13717
 • SB.atc:
  A02BC02
 • Etkin madde :
  pantoprazol
 • ATC SINIFLAMASI - A - SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
  A02 MİDE
  A02B PEPTİK ÜLSER VE GASTRO-ÖZOFAGEAL REFLÜ İLAÇLARI
  A02BC Proton pompası inhibitörleri
  A02BC02 pantoprazol

pantoprazol etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Peptik ülser ve reflüde, Proton pompası inhibitörü.
Yetişkinde 1X40mg (kahvaltıdan 1 saat önce) - 2X40mg.

Gebelik kategorisi B. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.

Etkileşim; ketokonazol, ampisilin esterleri, demir tuzları gibi absorbsiyonu pH'ya bağlı ilaçlar.

Yan etkiler; karın ağrısı, diyare, konstipasyon, gaz, baş ağrısı, bulantı, baş dönmesi, görme bozuklukları, kaşıntı, deri döküntüsü...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

SGK SUT EK-4/G Parenteral formları; sadece yatan hastalarda kullanılması halinde bedelleri ödenir.

20 mg. formlarının H. pylori endikasyonunda kullanılmaması ve diğer endikasyonlarında günde en fazla 2x1 dozda kullanılması halinde reçete edilebilir.