FLAGYL %0,5 100 ML(SETLİ) dozu kullanimi

30 Temmuz 2009 Perşembe · 0 yorum

a) Duyarlı anaerop bakterilerce oluşturulmuş tıbbi ve cerrahi enfeksiyonların tedavisi Erişkinler: İntravenöz yolla 2 yada 3 eşit dozda 1-1.5 g/gün Çocuklar: İntravenöz yolla 2 yada 3 eşit dozda 20-30 mg/kg/gün. Hasta ağzından ilaç alabilecek duruma geldikten sonra tedaviye oral yoldan aynı dozlarda devam edilmelidir. b) Anaerop enfeksiyon gelişme riski olan cerrahi girişimlerde profilaktik amaçla tedavi Bu endikasyonda metronidazol, enterobakterilere etkili bir ilaçla kombine edilmelidir.

Erişkinler: Ameliyattan hemen önce ve ameliyattan sonraki 8 ve 16’ıncı saatlerde intravenöz infüzyon yoluyla 500 mg ( 30-60 dakikada gidecek şekilde ) Çocuklar: Aynı protokole göre, her doz 20-30 mg/kg olacak şekilde c) Şiddetli intestinal amibiazis

Erişkinler: 1.5 g/gün ( örneğin günde 500 mg’lık 3 intravenöz infüzyon) Çocuklar: İntravenöz infüzyon yoluyla günde 30-40 mg/kg Hepatik amibiyaziste, abse döneminde metronidazol tedavisiyle birlikte abse drenajı da yapılmalıdır. DOZ AŞIMI Spesifik antidotu yoktur. Semptomatik tedavi yapılmalıdır. İlk saatlerde kusturma ve mide yıkama yararlı olabilir.

FLAGYL %0,5 100 ML(SETLİ) yan etkileri

FLAGYL %0,5 100 ML(SETLİ) yan etkileri

· 0 yorum

Kinolon grubu antibiyotiklere özgü yan etkiler, siprofloksasin tedavisinde de görülebilir. Bulantı, kusma, diyare, hazımsızlık, şişkinlik, iştahsızlık gibi gastrointestinal yan etkiler; baş dönmesi, baş ağrısı, uykusuzluk, huzursuzluk gibi merkezi sinir sistemiyle ilgili yan etkiler; deri döküntüleri, kaşıntı, dil ve glottis ödemi gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları; seyrek olarak paroksismal taşikardi, migren, eozinofili, lökopeni, lökositoz; çok seyrek olarak trombositopeni, protrombin zamanında değişiklikler gibi hematolojik yan etkiler görülebilir.

Ayrıca, çok seyrek olarak eklem ağrıları, ışığa duyarlılık, yüksek frekanslarda geçici işitme azalması bildirilmiştir. Laboratuvar değerlerine etkileri: Özellikle önceden karaciğer hasarı olanlarda transaminaz ve alkalen fosfotaz enzimlerinde yükselme görülebilir. Çok seyrek olarak üre, kreatinin ve bilirubin değerlerinde geçici artış, kristalüri ve hematüri bildirilmiştir.

FLAGYL %0,5 100 ML(SETLİ) dozu kullanimi

FLAGYL %0,5 100 ML(SETLİ)

· 0 yorum

İlaç Formülü

Her 100 ml’lik medifleks torba; Metronidazol 500 mg, Disodyum fosfat 150 mg, Sodyum klorür 740 mg, Sitrik asit monohidrat 45 mg, Enjeksiyonluk su q.s.

Endikasyonları

Antiparazit ve antibakteriyel etkinliği olan FLAGYL farmakokinetik özellikleri nedeniyle metronidazole duyarlı anaerop bakterilerce oluşturulmuş tıbbi ve cerrahi enfeksiyonların tedavisinde, anaerop enfeksiyon gelişme riski olan cerrahi girişimlerde profilaktik amaçla kullanımda ve şiddetli intestinal ve hepatik amibiyaziste endikedir.

Kontrendikasyonları

İmidazol türevlerine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar Önlemler

-Ataksi, vertigo, halüsinasyon yada konfüzyon gözlenirse tedavi kesilmelidir. İlerleyici yada ciddi periferik veya merkezi nörolojik bozukluğu olan hastalarda, hastalığın alevlenebilme riski göz önünde bulundurulmalıdır. - Tedavi sırasında alkol almaktan kaçınılmalıdır. - Metronidazol, non-depolarizan nöromüsküler blokaj oluşturmakta kullanılan vecuroniumun etkisini potansiyalize eder. - Metronidazol belirli bir fare türünde karsinojen etkili bulunmasına rağmen, bu etki sıçan ve hamster türlerinde gösterilememiştir.

Preparatı insanlarda bu türden bir etkisi yoktur. - Kan diskrazisi olan yada yüksek dozla ve/veya uzun süreyle tedavi uygulanan vakalarda tedaviye devam edip etmemeye enfeksiyonun şiddetine göre karar verilmelidir. Nadir olarak merkezi sinir sistemi üzerine istenmeyen etkileri olduğundan tedavi sırasında kullanımı dikkat gerektiren araçların ve makinaların kullanımından kaçınılmalıdır. Gebelik ve laktasyonda kullanımı Deneysel hayvan çalışmalarında metronidazol’ün teratojenite yada fetotoksisitesi görülmemiştir.

FLAGYL %0,5 100 ML yan etkileri

FLAGYL %0,5 100 ML dozu kullanimi

GAMAFLEX 400 MG 40 DRAJE dozu kullanimi

29 Temmuz 2009 Çarşamba · 0 yorum

Yetişkinlere günde 3 defa 1-2 tablet, tok karnına verilir. Dozaşımı: Herhangi bir nedenle fazla miktarda alındığında gastrik lavaj yapılır ve destekleyici tedavi uygulanır

GAMAFLEX 400 MG 40 DRAJE yan etkileri

GAMAFLEX 400 MG 40 DRAJE yan etkileri

· 0 yorum

Seyrek olarak allerjik deri döküntüleri ve Fenprobamat’a bağlı olarak en çok uyuşukluk, mide bulantısı, ishal, parestezi, halsizlik görülebilir. Ayrıca baş ağrısı, baş dönmesi, heyecan ve görme bozukluğu da ortaya çıkabilir.

GAMAFLEX 400 MG 40 DRAJE dozu kullanimi

GAMAFLEX 400 MG 40 DRAJE

· 0 yorum

İlaç Formülü

Bir film tablet; etkin madde olarak 400 mg Fenprobamat ve boyar madde olarak Titanyum Dioksit içerir.

Endikasyonları

Kas lskelet Sistemi Hastalıklarında: Eklem romatizması, diskopatiler spondilartroz, lumbago, siyatalji ve tortikolise bağlı kas ağrılarında; burkulma ve benzeri travmalara bağlı ağrılarda,

Nöroloji’de: Hemipleji, parapleji, skleroz ve serebral paralizi’de görülen kas spastisitesinde, Psikiatri’de: Stres, aşırı yorgunluk gibi durumlarda ve elektroşok tedavisi öncesinde Diş Hekimliği’nde: Diş çekiminden önce ve ağrılı çene kontraksiyonlarında kullanılır.

Kontrendikasyonları

Fenprobamat ya da türevlerine aşırı duyarlılığı bulunanlarda, hamile ve emziren kadınlarda, çocuklarda ve myastenia graviste kullanılmamalıdır.

Uyarılar Önlemler

Gamaflex Film Tablet fizik gücü ve mental uyanıklığı azaltabileceği için, tedavi görenlerin motorlu araç kullanmamaları gerekir.

Etkileşimler

Alkol, santral sinir sistemi depresanları ve psikotrop ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

GAMAFLEX 400 MG 40 DRAJE yan etkileri

GAMAFLEX 400 MG 40 DRAJE dozu kullanimi

SIRDALUD 2 MG 30 TABLET dozu kullanimi

28 Temmuz 2009 Salı · 0 yorum

- Ağrılı kas spazmlarının tedavisi:Günde 3 kere 2-4 mg tablet. Ciddi vakalarda gece yatmadan önce 2-4 mg'lık ilave bir doz alınabilir. - Nörolojik bozukluklara bağlı spastisite: Pozoloji hastanın kişisel gereksinimine göre ayarlanır. Başlangıçta günlük doz, 3 defada alınacak toplam 6 mg'ı geçmemelidir. Bu doz giderek her yarım haftada veya her haftada 2-4 mg artırılabilir. Tedavide optimum etkiye, genellikle eşit aralıklarla 3 veya 4 defada alınan günlük toplam 12-24 mg arasındaki dozla erişilir.

Günlük doz 36 mg'ı geçmemelidir. Çocuklarda uygulama: Çocuklarda deneyim sınırlı olduğundan Sirdalud’un bu hasta popülasyonunda uygulanması önerilmez. Yaşlılarda uygulama: Yaşlılarda Sirdalud uygulaması ile ilgili deneyim sınırlıdır. Farmakolojik veriler yaşlılarda renal klirensin bazı olgularda belirgin azaldığını gösterir. Bu nedenle yaşlılara Sirdalud uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ: Sirdalud doz aşımı ile ilgili az sayıda bildirim alınmıştır. 400 mg Sirdalud alan bir hasta da dahil sadece Sirdalud’un aşırı dozunu aldığı bildirilen tüm hastalarda, iyileşmede bir zorlukla karşılaşılmamıştır. Semptomlar: bulantı, kusma, hipotansiyon, sersemlik hissi, miyozis, solunum güçlüğü, koma, huzursuzluk, uykuya eğilim. Tedavi: Yüksek dozda aktif kömürün tekrarlanan uygulamaları ile ilacın eliminasyonu önerilir. Zorlu diürezin Sirdalud eliminasyonunu hızlandırması beklenir. Ek tedavi semptomatik olmalıdır.

SIRDALUD 2 MG 30 TABLET yan etkileri

SIRDALUD 2 MG 30 TABLET yan etkileri

· 0 yorum

Sıklık tahmini: çok sık ≥ %10; sık ≥ %1 - <%10; seyrek ≥ %0.1 - < %1; nadir ≥ %0.01- <%0.1; çok nadir < %0.01. Ağrılı kas spazmlarının tedavisinde, önerilen düşük dozlarda kalındığında, yan etkiler genellikle hafif ve geçicidir. Sık: uyku hali, baş dönmesi, yorgunluk, sersemlik hissi, hafif tansiyon düşmesi, ağız kuruluğu.

Nadir: bulantı, gastrointestinal rahatsızlık. Spastisite tedavisinde önerilen daha yüksek dozlarda, yukarıda belirtilen yan etkiler daha çok ve belirgin olarak görülür. Buna rağmen, tedavinin kesilmesini gerektiren durumlara çok seyrek rastlanmaktadır.

Ek olarak görülebilen etkiler: Sık: hipotansiyon, bradikardi. Nadir: Kas zayıflığı, uykusuzluk, uyku bozuklukları, halüsinasyonlar, serum transaminaz seviyelerinde geçici artışlar. Çok nadir: akut hepatit.

SIRDALUD 2 MG 30 TABLET dozu kullanimi

SIRDALUD 2 MG 30 TABLET

· 0 yorum

İlaç Formülü

1 tablet 2 mg tizanidin içerir.

Endikasyonları

Ağrılı kas spazmları: - Omurgadaki statik ve fonksiyonel bozukluklara beraber görülen (servikal ve lomber sendromlar). - İntervertebral disk hernisi veya kalçadaki osteoartrit gibi durumların ameliyatı sonrasında görülen.

Nörolojik bozukluklara bağlı spastisite: - Örneğin multipl skleroz, kronik myelopati, omuriliğin dejeneratif hastalıkları, serebrovasküler olaylar ve serebral palsi.

Kontrendikasyonları

Tizanidin ya da bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlık. Belirgin olarak bozulmuş karaciğer işlevi.(Bakınız: Farmakokinetik özellikleri)

Uyarılar Önlemler

Tizanidinle bağlantılı karaciğer disfonksiyonu nadiren ve 12 mg’a kadar dozlarda bildirildiğinden, 12 mg ve üzerinde doz uygulanan hastalarda ve açıklanamayan mide bulantısı, anoreksi ve halsizlik gibi karaciğer disfonksiyonu düşündürebilen klinik belirtilerin olduğu hastalarda ilk dört ay karaciğer fonksiyon testlerinin aylık olarak izlenmesi önerilir.

SGPT ve SGOT’nin serum düzeyleri sürekli olarak normalin üst sınırının üç katının üzerinde kalırsa Sirdalud tedavisi kesilmelidir. Böbrek yetmezliği olan (kreatinin klirensi <>

Doz arttırımı tolerabilite ve etki göz önüne alınarak yavaş yavaş yapılmalıdır. Etkinliğin arttırılmasının gerektiği durumlarda önce günlük tek dozun arttırılması, daha sonra uygulama sıklığının arttırılması önerilmektedir. Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı: Gebelerde kontrollü çalışmalar olmadığından tizanidin yararın açıkça riskten yüksek olduğu durumlar haricinde gebelikte kullanılmamalıdır.

Tizanidin emzirme döneminde alınmamalıdır. Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi: Sersemlik hissi olan hastaların araba ve makina kullanma gibi azami dikkat gerektirecek faaliyetlerden kaçınmaları önerilir.

Etkileşimler

Diüretikler de dahil olmak üzere, antihipertansif ilaçlarla beraber kullanıldığında, nadir olarak hipotansiyon ve bradikardiye neden olabilir. Alkol ve sedatifler Sirdalud'un sedatif etkisini artırabilirler.

SIRDALUD 2 MG 30 TABLET yan etkileri

SIRDALUD 2 MG 30 TABLET dozu kullanimi

SERALIN 50 MG ÇENTİKLİ 28 FİLM TABLET dozu kullanimi

27 Temmuz 2009 Pazartesi · 0 yorum

Seralin®'in depresyon ve obsesif kompulsif bozukluk tedavilerinde başlangıç dozu 50 mg/gün'dür. Günlük doz, bir kerede sabah ya da akşam, tercihen yemekle birlikte alınmalıdır. Terapötik doz ile yanıt alınamayan hastalarda günde 200 mg'a kadar çıkılabilir. Yarılanma süresi göz önüne alındığında, doz arttırımının 50 mg'lık artışlar halinde ve birer haftalık aralıklarla yapılması önerilir.

İdame tedavisi: Sertralin tedavisi genellikle 8 hafta içinde etkisini göstermeye başlarsa da, tedaviyi en az 16 hafta sürdürmenin doğru olacağını gösteren bulgular vardır. 150 mg ya da üzerinde önerilen günlük dozların 12 haftadan daha uzun süre kullanımında hastalar periyodik olarak kontrol edilmelidirler. DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK ÖNLEMLER: Bugüne kadar bildirilen az sayıda aşırı doz vakasında ciddi bir toksik etki görülmemiş ve hastalar tamamen iyileşmiştir.

Aşırı doz alan hastalarda genel destekleyici önlemler alınır. Aktif kömür - özellikle sorbitol ile birlikte kullanıldığında -en az mide yıkama ve kusturma kadar etkilidir. Doz aşımı halinde sertralinin geniş bir güvenilirlik sınırı vardır. Tek başına 8 grama kadar olan aşırı dozlarının kullanımı bildirilmiştir. Sertralinin aşırı dozlarının diğer ilaçlar ve/veya alkol ile birlikte kullanımı sırasında ölüm vakaları bildirilmiştir. Bu nedenle her türlü doz aşımı yoğun bir şekilde tedavi gerektirir.

SERALIN 50 MG ÇENTİKLİ 28 FİLM TABLET yan etkileri

SERALIN 50 MG ÇENTİKLİ 28 FİLM TABLET yan etkileri

· 0 yorum

Sertralin genel olarak iyi tolere edilen bir ilaçtır. En sık görülen yan etkiler, bulantı, dispepsi ve diyare gibi sindirim sistemiyle ilgilidir.

Bazı hastalarda, ağız kuruluğu, aşırı terleme, göz kararması, tremor, uyku bozukluğu ve erkeklerde ejakülasyon gecikmesi görüldüğü bildirilmiştir.

SERALIN 50 MG ÇENTİKLİ 28 FİLM TABLET dozu kullanimi

SERALIN 50 MG ÇENTİKLİ 28 FİLM TABLET

· 0 yorum

İlaç Formülü

Her kapsülde, 50 mg sertraline eşdeğer miktarda sertralin HCl bulunur. Her kapsülde, 100 mg sertraline eşdeğer miktarda sertralin HCl bulunur

Endikasyonları

Seralin®, depresyon tedavisinde kullanılır.Tatminkar bir cevabı takiben, sertralin tedavisine devam edilmesi, depresyonun başlangıç epizodunun nüksünün veya yeni depresyon epizodlarının oluşmasının engellenmesinde etkilidir.Ayrıca, sertralin obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde de endikedir.

Kontrendikasyonları

Seralin®'in bileşiminde bulunan maddelere karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen kişilerde kullanılmamalıdır. MAO inhibitörleri kullanan hastalarda kontrendikedir.Uyarılar Önlemler

Seretonin geri-alım inhibitörleriyle MAO inhibitörlerinin kombine kullanımı sırasında ciddi yan etkiler gözlenmiştir. Bu yüzden sertralinin de bir MAO inhibitörüyle kombine kullanımı önerilmez. MAO inhibitörü tedavisinden sertralin tadavisine geçilecekse ya da tersi yapılacaksa, yeni tedaviye başlamadan önce en az 14 gün ara verilmesi gerekir.
Sertralin, trisiklik antidepresanlarda olduğu gibi kilo alımına yol açmaz, tersine bazı hastaların sertralin tedavisi sırasında kilo kaybettiği bildirilmiştir.
Sertralinin epileptik hastalıklarda kullanımıyla ilgili elde veri olmadığı için, bu grup hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Sertralin karaciğerde yoğun olarak metabolize olduğundan karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Sertralin dozunun yaklaşık yarısı idrar yoluyla atılır. Böbrek yetmezliği olanlarda farmakokinetik araştırmalar henüz yapılmamış olduğu için, bu grup hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Etkileşimler

Yaklaşık %98 oranında plazma proteinlerine bağlanan sertralin, plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanan varfarin, digitoksin gibi ilaçların farmakokinetik özelliklerini değiştirebilir. Aynı biçimde proteinlere yüksek oranda bağlama ilaçlar, sertralinin bağlanmasını engelleyerek aktivitesinin ve dolayısıyla yan etkilerinin artmasına yol açabilir. 
Sertralin trisiklik antidepresanların plazma düzeylerini artırabileceğinden trisiklik antidepresan dozu gerekirse düşürülmelidir.

Sertralin alkolün etkilerini potansiyalize etmez, ancak depresip hastalarda alkol ile sertralin birlikte kullanılmamalıdır.

SERALIN 50 MG ÇENTİKLİ 28 FİLM TABLET yan etkileri

SERALIN 50 MG ÇENTİKLİ 28 FİLM TABLET dozu kullanimi

SEKROL 60 MG 20 EFF. TABLET dozu kullanimi

26 Temmuz 2009 Pazar · 0 yorum

SEKROL 60 MG 20 EFF. TABLET dozu kullanimi

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde; 0-2 yaş arası günde 2 defa 2,5 ml (1/4 ölçek) 2-5 yaş arası günde 3 defa 2,5 -5 ml (1/4 - 1/2 ölçek) 5-12 yaş arası günde 2 defa 5-10 ml (1/2 - 1 ölçek)

Erişkinlerde günde 3 defa 5-10 ml (1/2 - 1 ölçek) DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ: Genelde herhangi bir zehirlenme vak'asına rastlanmamıştır. Doz aşımı durumlarında hasta kusturulur veya mide yıkanır. Spesifik antidotu mevcut değildir. Destek ve semptomatik tedavi yapılır.

SEKROL 60 MG 20 EFF. TABLET yan etkileri

SEKROL 60 MG 20 EFF. TABLET yan etkileri

· 0 yorum

SEKROL 60 MG 20 EFF. TABLET yan etkileri

Genellikle Sekrol Pediatrik Şurup, iyi tolere edilir. Bazı durumlarda mide, barsak bozuklukları, ishal, deri döküntüsü, kaşıntı, kusma, halsizlik, baş ağrısı görülebilir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

SEKROL 60 MG 20 EFF. TABLET dozu kullanimi

SEKROL 60 MG 20 EFF. TABLET

· 0 yorum

İlaç Formülü

30mg/5ml Ambroksol hcl Şurup

Endikasyonları

Solunum yollarının salgı bozuklukları ile birarada olan akut ve kronik hastalıkları, özellikle akut ve kronik bronşitler, astmatiform bronşit, bronş astması, bronşektazi, larenjit, otitis media, cerrahi müdahale sonrası bronkopulmoner komplikasyonların tedavisi ve profilaksisinde kullanılır.

Kontrendikasyonları

Ambroksol'e ve bromeksin'e aşırı duyarlı olan kişilerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar Önlemler

Sekrol Pediatrik şurup, kodein ve diğer antitussiflerle beraber kullanılmamalıdır. Çünkü eriyen mukus ve salgıların dışarı atılımı zorlaşabilir. Karaciğer ve böbrek hastalarında dikkatle kullanılmalıdır.

Hamile ve Süt Verenlerde Kullanımı: Hayvan deneylerinde teratojenik bir etkiye sahip olmadığı bilinmekle beraber, insanlarda bu durum kanıtlanmadığı için gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır. Anne sütüne geçip geçmediği belli değildir. Bu nedenle emzikli kadınlarda dikkatle kullanılması önerilir.

Etkileşimler

Sekrol pediatrik şurup ile kronik bronşit tedavisinde kullanılan kardiyotonik glikozidler, kortikosteroidler, bronkodilatatörler ve diüretikler arasında herhangi bir etkileşime rastlanmamıştır. Amoksisilin, eritromisin, cefuroksim gibi antibiyotiklerin plazma düzeylerini değiştirmez. Birlikte kullanılımlarında bir sakınca yoktur.

SEKROL 60 MG 20 EFF. TABLET yan etkileri

SEKROL 60 MG 20 EFF. TABLET dozu kullanimi

SORMODREN 4 MG 50 TABLET dozu kullanimi

25 Temmuz 2009 Cumartesi · 0 yorum

1/2 tablet dozda tedaviye başlanır ve 3x 1/2 -1 tablet dozda yemeklerle birlikte veya yemeklerden hemen sonra devam edilir.

SORMODREN 4 MG 50 TABLET yan etkileri

SORMODREN 4 MG 50 TABLET yan etkileri

· 0 yorum

Ağız kuruluğu, görme bozukluğu, yorgunluk, sıkıntı, baş dönmesi; taşikardi ve mide şikayetleri gibi yan etkiler görülebilir.

SORMODREN 4 MG 50 TABLET dozu kullanimi

SORMODREN 4 MG 50 TABLET

· 0 yorum

İlaç Formülü

4mg Bornaprin hcl Tablet

Endikasyonları

Hiperhidroziste, Parkinson hastalığının tedavisinde tremorlarınkontrol altına alınmasında endikedir.

Kontrendikasyonları

Dar açılı glokom, gastrointestinal kanalın mekanik stenozu ve megakolonda kontrendikedir.

Uyarılar Önlemler

Kinidin veya trisiklik antidepresanlarla birlikte kullanımda doz azaltılmalıdır. Alkolle birlikte kullanılmaz. Prostat hipertrofisi ve taşikardisi olan hastalarda dikkatle kullanılır. Gebeliğin ilk 3 ayında kesin gerekli görüllmedikçe kullanılmaz.

SORMODREN 4 MG 50 TABLET yan etkileri

SORMODREN 4 MG 50 TABLET dozu kullanimi

LYSTHENON [%2 5 ml 25 Ampul] dozu kullanimi

24 Temmuz 2009 Cuma · 0 yorum

Lysthenon forte ampul, intravenöz (istenirse infüzyonla) ve eğer gerekliyse intramusküler yoldan uygulanır. Dozaj vücut ağırlığına göre belirlenir. Vücut ağırlığına göre yaklaşık 0.1 mg/kg'lık bir doz, genellikle solunum üzerinde anlamlı etkiye yol açmaksızın iskelet kaslarını gevşetir. Vücut ağırlığına göre yaklaşık 0.2 ila 1.0 mg/kg'lık bir doz karın duvarı ve iskelet kaslarının total gevşemesine ve spontan solunumun yavaşlamasına veya tümüyle durmasına yol açar. Lysthenon'un intravenöz enjeksiyonu mümkün değilse, vücut ağırlığına göre 2.5 mg/kg'a kadar olan bir doz intramusküler olarak uygulanır.

Bununla birlikte 150mg'ın üzerinde bir total doz uygulanmamalıdır. İntramusküler enjeksiyonlar, kas tonusundaki başlangıçtaki artışın biraz daha uzun sürmesine neden olabilirler. Çocuklarda yalnızca acil durumlarda kullanılmalıdır. Çocuklara vücut ağırlığına göre intravenöz olarak 1-2 mg/kg'lık bir doz veya intramusküler olarak 2.5 mg/kg'a kadar olan bir doz verilmelidir. Sürekli drip infüzyonla uygulama: Hastanın yapısına veya istenen gevşemenin derecesine bağlı olarak, erişkinlerdeki dozaj, %0.1 ila 0.2'lik bir solüsyonun 0.5 mg/dakika ila 5.0 mg/dakika arasında uygulanması şeklindedir. 

LYSTHENON [%2 5 ml 25 Ampul] yan etkileri

LYSTHENON [%2 5 ml 25 Ampul] yan etkileri

· 0 yorum

Aşağıdaki yan etkiler ortaya çıkabilir. Taşikardi veya bradikardi, aritmiler, ventriküler fibrilasyon, kan basıncında yükselme veya düşme, intraoküler, intragastrik veya intraserebral basınçta artış, bronş veya larinks spazmları, tükrük salgısı artışı, myoglobinüri, kas rijiditesi (malin hipertermi riski), ameliyat sonrası kas ağrıları ve malin hipertermi. Muhtemel apne ile birlikte uzun süreli kas gevşemesi aşağıdaki nedenlerle ortaya çıkabilir.

"Atipik" serum kolinesterazı, herediter serum kolinesteraz eksikliği veya serum kolinesterazında geçici azalma (şiddetli karaciğer hastalığı; şiddetli anemi; uzun süreli açlıktan sonra; kaşeksi; dehidratasyon; ateşli durumlarda; fosfolin, demekaryum, neostigmin, fizostigmin, distigmin gibi kolinesterazı inhibe eden insektisidler veya ilaçların alınması veya bunlara uzun süre maruz kalınması veya bunlarla akut zehirlenme durumlarında; kolinesteraz için suksametonyum ile yarışmaya giren ilaçların (örn. iv prokain) eşzamanlı uygulanması nedeniyle), faz II blok.

LYSTHENON [%2 5 ml 25 Ampul] dozu kullanimi

LYSTHENON [%2 5 ml 25 Ampul]

· 0 yorum

İlaç Formülü

Lysthenon forte %2 ampul, her bir ampulde (5 mL) 100 mg suksametonyum klorür, 22.5 mg sodyum klorür, 5 mL'ye tamamlanmak üzere enjeksiyonluk bidistile su içerir.

Endikasyonları

Lysthenon forte ampul, iskelet kaslarının gevşemesini gerektiren kısa süreli cerrahi müdahalelerde; endotrakeal entübasyonda; kırıkların ve çıkıkların yerleştirilmesinde; elektroşok tedavisi sırasında krampların hafifletilmesinde kullanılır.

Kontrendikasyonları

Suksametonyum klorüre aşırı duyarlılık. Şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu, pulmoner ödem, hastanın veya ailenin medikal öyküsünde malin hipertermi (hiperpireksi), kolinesteraz yetersizliği, multipl travmadan sonra hiperkalemi veya hiperkalemi riski.

Nöromusküler hastalıklar veya nörolojik bozukluklar, kas rijiditesi. Ağır yanıklar veya ağır yaralanmalar. Penetran göz yaralanmaları. Dar açılı glokom. Üremi (özellikle eğer serum potasyum düzeyleri yüksek ise).

Uyarılar Önlemler

Suksametonyum uygulaması ile malin hipertermik kriz olarak adlandırılan ve iskelet kaslarında akut fulminan bir hipermetabolizmanın başlaması ile belirlenen durum arasında ilişki bulunmuştur. Psödokolinesterazın düşük düzeyleri veya genetik farklılığa bağlı atipik şekli, suksametonyum uygulanmasını takiben görülen uzamış solunum depresyonu veya apneye neden olabilir.

Apne veya kas paralizisinin uzaması, kontrollü solunumla tedavi edilmelidir. Ağır travma sonrası iyileşme döneminde hastalara, elektrolit dengesizliği olanlara, kinidin kullananlara ve yakın zamanlarda dijital toksisitesi olması mümkün vakalara, suksametonyum büyük bir dikkatle uygulanmalıdır; çünkü bu durumlarda suksametonyum ağır kardiyak aritmilere veya kardiyak arreste neden olabilir.

Hiperkalemi, parapleji veya yaygın ve ağır yanıkları olan kişiler ile santral sinir sistemine ait bir hastalığa veya hasara bağlı olarak iskelet kaslarında yaygın denervasyon bulunan veya dejeneratif veya distrofik nöromusküler hastalığı olan vakalarda hekim tarafından kullanılmasına karar verilirse, suksametonyum ile ağır hiperkalemi gelişme eğilimi bulunduğundan, bu ilaç büyük bir dikkatle uygulanmalıdır.

Etkileşimler

Lysthenon'un önceden uygulanması, nondepolarizan kas gevşeticilerinin etkisini güçlendirir. Nondepolarizan kas gevşeticilerinin önceden uygulanması, Lysthenon'un yan etkilerini azaltır veya önler. Kalp ve dolaşımla ilgili yan etkileri halojenli anestezikler (halotan) artırır, ancak tiopental ve atropin azaltır.

Lysthenon'un nöromusküler blok yapıcı etkisini aminoglikozid veya polipeptid grubu antibiyotikler, amfoterisin B, siklopropan, prokainamid, kinidin, thiopental, parasempatokomimetikler, kolinesteraz inhibitörleri, ajmalin, beta-blokerler, kalsiyum kanal blokerleri, fenelzin, siklofosfamid, tiofosfamid, oksitosin, simetidin, metoklopramid, ferfenazin, fenotiazin, lityum ve oral kontraseptifler artırır.

Malin hipertermi ihtimalini artırabileceğinden ve Lysthenon tarafından indüklenen kas hasarını artırabileceğinden uçucu anesteziklerin birlikte uygulanmasından kaçınılmalıdır. Suksametonyum klorür dijitalisin etkisini artırabilir (aritmi riski). Eşzamanlı kan veya plazma infüzyonu Lysthenon'un etkisini azaltır.

LYSTHENON [%2 5 ml 25 Ampul] yan etkileri

LYSTHENON [%2 5 ml 25 Ampul] dozu kullanimi

BETANORM 80 MG 20 TABLET dozu kullanimi

23 Temmuz 2009 Perşembe · 0 yorum

Gliclazide dozu; hastanın kliniğine göre, hiperglisemi normal sınırlara ininceye kadar tedricen arttırılmalıdır. Genellikle önerilen başlangıç dozu 40-80 mg (1/2-1 tablet) dır. Günlük maksimum gliclazide dozu ise 320 mg dır. Günlük toplam dozun ikiye alınarak kullanılması önerilmekle birlikte, 160 mg’a (2tablet) kadar olan dozlar bir kerede alınabilir.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ: Doz aşımında beklediğimiz semptom hipoglisemidir. Hipoglisemi hayatı tehdit eden acil bir durumdur. Hasta acilen hastaneye kaldırılmalıdır. Tedavisinde öncelikle mide lavajı yapılmalıdır. Daha sonra ise, gliclazide vücuttan elimine olana kadar, kan şekerinin normal sınırlarda tutulması için medikal tedavi uygulanır.

BETANORM 80 MG 20 TABLET yan etkileri

BETANORM 80 MG 20 TABLET yan etkileri

· 0 yorum

İlaca bağlı olarak cilt reaksiyonları, baş ağrısı ve mide barsak şikayetleri gibi yan etkilerin görüldüğü bildirilmiştir. Alkol alındıktan sonra nefret veya tiksinti gibi bir etki gözlenmemiştir. Gliclazide tedavisi esnasında karaciğer enzimlerinde yükselme görülmesi seyrek değildir. Nadiren karaciğer yetmezliği, hepatit ve sarılık bildirilmiştir. Anemi, trombositopeni, lökopeni ve granülositopeni gözlemlenmiştir ama bunların gliclazide tedavisine bağlı olduğu direkt olarak atfedilemez.

BETANORM 80 MG 20 TABLET

· 0 yorum

İlaç Formülü

Beher tablet 80mg Gliclazide içerir.

Endikasyonları

İnsülin bağımlı olmayan olgunluk çağı diabetinde endikedir.

Kontrendikasyonları

Gençlerde ve çocuklarda görülen diabetler, beslenme eksikliği ile görüler ağır diabet vakaları, ketoasidoz, prekoma veya koma durumları sadece BETANORM ile tedavi edilemez, başka tedbirler ve insülinle glisemik dengenin tekrar elde edilmesi gereklidir. BETANORM, sülfonilüre bileşiklerine aşırı duyarlılık, ciddi enfeksiyon, üremi, ciddi karaciğer, böbrek, tiroid ve endokrin hastalarında kontrendikedir.

Uyarılar Önlemler

BETANORM, insülin tedavisi gören hastalarda, insülin tedavisiyle birlikte kullanılabilir, fakat bu gibi vakalarda devamlı tıbbi gözlem ve laboratuar kontrolu gereklidir. Laboratuar kontrolü sıklaştırmak şartı ile BETANORM, antikoagülen tedavi ile birlikte verilebilir. Böbrek yetmezliğinde, dozaj azaltmak veya oral tedaviyi tamamen durdurmak gerekebilir.

Hamilelerde kullanımı önerilmez. Süt veren annelerde, gliclazide’in anne sütüne geçip geçmediği belirlenmemiştir. Yinede diğer sülfonilüre grublarının anne sütüne geçtiği belirlendiği için gliclazide de süt veren annelerde kullanılmamalıdır.

MOTIVAL 100 MG 15 TABLET dozu kullanimi

22 Temmuz 2009 Çarşamba · 0 yorum

MOTIVAL 100 MG 15 TABLET dozu kullanimi

Tedavi dozlarınad Motival iyi tolere edilir; ancak diğer NSAİ'da görülen sindirim sistemi yan etkilerine rastlanabilir:Mide yanması,bulantı,kusma,epigastrik ağrı. Bunlar doz ve kişisel durumlarla ilgilidir .
Bazen su retansiyonu,ödem, oligüri, melena görülebilir. Allerjik reaksiyonlar, ürtiker, erupsiyon, geçici trombositopeni, baş ağrısı, uyuklama, sersemlik, ajitasyon nadirdir.

MOTIVAL 100 MG 15 TABLET yan etkileri

MOTIVAL 100 MG 15 TABLET yan etkileri

· 0 yorum

MOTIVAL 100 MG 15 TABLET yan etkileri

Tedavi dozlarınad Motival iyi tolere edilir; ancak diğer NSAİ'da görülen sindirim sistemi yan etkilerine rastlanabilir:Mide yanması,bulantı,kusma,epigastrik ağrı. Bunlar doz ve kişisel durumlarla ilgilidir .

Bazen su retansiyonu,ödem, oligüri, melena görülebilir. Allerjik reaksiyonlar, ürtiker, erupsiyon, geçici trombositopeni, baş ağrısı, uyuklama, sersemlik, ajitasyon nadirdir.

MOTIVAL tablet yan etkileri dozu kullanimi

MOTIVAL 100 MG 15 TABLET

· 0 yorum

İlaç Formülü

Her tablette : 100 mg Nimesulid içerir.

Endikasyonları

MOTİVAL®Tablet ; analjezik, antipiretik ve antiinflamatuar tedavi gerektiren durumlarda, osteoartrit ve ekstraartiküler romatizmal hastalıklarda, kas iskelet sistemini ilgilendiren travma ve travmaya bağlı gelişen durumlarda (burkulma, zorlanma), ameliyat sonrası gelişen inflamasyon ve ağrılı durumlarda, üst solunum yollarının akut ağrılı ve ateşli enfeksiyonlarında (otit, farenjit, tonsillit, bronşit), dismenorede ve diş hekimliğinde periodontit durumlarında kullanılır.


Kontrendikasyonları

Aşağıdaki durumlarad kullanılmaz:
-Nimesulid!e karşı duyarlı kişilerde,
-Karaciğer yetmezliğinde,
-Ağır böbrek yetmezliğinde,
-Mide ve barsaklarında aktif ülseri bulunanlarda kullanılmaz.

Uyarılar Önlemler

Asprin gibi NSAİ ilaçlara karşı allerjik reaksiyon gösteren hastalar aynı şekilde nimesulid'e de duyarlı olabilirler.Astım, ürtiker ve koagülasyon bozukluğuda dikkatli kullanılmalıdır. 
Antikoagülan ve antiagregan alan hastalarda kontrollü ve ihtiyatlı kullanılmalıdır.Nimesulid vücutta su retansiyonu yapabilir, hipertansiyon ve kalp yetersizliği varsa doz yeniden kontrol edilmelidir. 
-Kreatinin klirensi 30-80ml/dk(orta derecede böbrek fonksiyonu yetersizliği) ise plazmadaki konsantrasyonu değişmez, ancak bundan düşük klirenste doz azaltılmalıdır.
Ayrıca Nimesulid kullanımı ile bildirilmemesine rağmen NSAİ kullanımında ortaya çıkabilen Steven-Johnson sendromu,Lyell sendromu ve anaflaktik reaksiyon gibi aşırı duyarlılık reaksiyonlarında görülme ihtimali vardır. 
Gebelikte ve Laktasyonda Kullanım:
-Gebe kadınlarda yapılan kontrollü çalışmalar olmadığından hamilelerde kullanılmamalıdır. 3.trimesterde arteriyel kanalın erken kapanması ve uterus atonisi riski vardır.
-Emziren annelerde süte geçip geçmediği bilinmediğinden laktasyon döneminde kullanılmamalıdır.

Etkileşimler

Nimesulid'in proteine bağlanımı yüksek olduğundan aynı özellikli diğer bir ilaç ile birlikte kullanımı önerilemez.
Diüretik ve antidiabetik moleküllerle etkileşimi yoktur. 
-Antikoagülan ve antiagreganların etkisini değiştirebilir.


MOTIVAL tablet yan etkileri

MOTIVAL tablet yan etkileri dozu kullanimi

LOSEC 40 MG 1 FLAKON dozu kullanimi

21 Temmuz 2009 Salı · 0 yorum

LOSEC® enjektabl, oral tedavinin mümkün olmadığı durumlarda, örneğin ağır hastalarda önerilir. İntravenöz yoldan günde bir kez 40 mg (1 flakon) kullanılır. İntravenöz enjeksiyon mide asiditesini hızla düşürür ve mide asiditesi 24 saat süreyle ortalama %90 azalır. Zollinger-Ellison sendromunda doz hastaya göre ayarlanmalıdır. Daha sık ve daha yüksek dozların kullanılması gerekebilir. LOSEC® enjektabl solüsyonu, flakonda bulunan liyofilize omeprazolün ampülde bulunan çözücüyle karıştırılması ile hazırlanır.

Başka bir çözücü kullanılmamalıdır. Solüsyonun hazırlanmasından sonra, enjeksiyon yavaş olarak dakikada 4 mL’den fazla olmamak üzere en az 2.5 dakikada uygulanmalıdır. Solüsyon hazırlandıktan sonra 4 saat içinde kullanılmalıdır. Aspirasyon profilaksisinde intravenöz uygulama tercih edilirse, LOSEC® enjektabl 40 mg, ameliyattan 1 saat önce uygulanmalıdır. Ameliyatın 2 saatten fazla geciktiği durumlarda ek enjeksiyon yapılmalıdır. Helicobacter pylori’nin etken olduğu peptik ülser hastalıkları H pylori eradikasyonunda oral tedavi tercih edilmelidir.

Aşağıdaki dozlar önerilir. İki hafta süreyle, günde 40-80 mg LOSEC® + bölünmüş dozlar halinde günde 1.5 g amoksisilin. Klinik araştırmalarda, günde üç defa 400 mg metranidazol ile birlikte ya da sadece amoksisilin (1.5-3 g) kullanılmıştır. İki hafta süreyle, günde 40 mg LOSEC® + günde üç defa 500 mg klaritromisin. Böbrek yetmezliği Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Karaciğer yetmezliği Karaciğer yetmezlikli hastalarda omeprazolün biyoyararlanımı ve yarılanma ömrü arttığından, günde 20 mg genellikle yeterlidir. Çocuklar LOSEC®‘in çocuklarda kullanımı ile ilgili deneyim yoktur. Yaşlılar Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER Oral yoldan tek doz halinde alınan 400 mg LOSEC®, hiçbir önemli semptoma yol açmamış ve spesifik bir tedavi gerekmemiştir. Bir gün içinde 200 mg’a ve üç günlük bir dönemde 520 mg’a kadar olan dozlar hiçbir yan etkiye neden olmadan kullanılmıştır. İnsanlarda daha yüksek dozların kullanımı ile ilgili bilgi bulunmadığından spesifik tedavi önerileri yapılamamaktadır.

LOSEC 40 MG 1 FLAKON yan etkileri

LOSEC 40 MG 1 FLAKON yan etkileri

· 0 yorum

Yan Etkiler

LOSEC® iyi tolere edilir, istenmeyen etkiler genellikle hafif ve geçicidir. Aşağıdaki yan etkilerin görülebildiği bildirilmiştir, ancak vakaların çoğunda omeprazol tedavisi ile bu yan etkiler arasında bir ilişki saptanamamıştır. Deri: Nadiren döküntü ve/veya kaşıntı İzole vakalarda ışığa duyarlılık, eritema multiforme, alopesi.

Kas-iskelet sistemi İzole vakalarda artralji, adale güçsüzlüğü ve miyalji. Merkezi ve periferik sinir sistemi Başağrısı. Nadiren göz kararması, parestezi, somnolans, uykusuzluk ve vertigo. İzole vakalarda geçici mental konfüzyon, ajitasyon, depresyon halüsinasyon (özellikle ağır hastalarda). Gastrointestinal sistem Diyare, konstipasyon, karın ağrısı, bulantı/kusma ve gaz şikayetleri. İzole vakalarda ağız kuruluğu, stomatit ve gastrointestinal kandidiyaz.

Karaciğer Nadiren karaciğer enzimlerinde yükselme. Endokrin İzole vakalarda jinekomasti Hematopoetik sistem İzole vakalarda lökopeni ve trombositopeni. Diğer Nadiren halsizlik. Nadiren ürtiker gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları ve izole vakalarda anjiyoödem, ateş, bronkospazm ve interstisyel nefrit. İzole vakalarda terleme artışı, periferik ödem, görme bulanıklığı, tat duyusu bozuklukları.

İzole vakalarda, özellikle yüksek doz intravenöz omeprazol enjeksiyonu ile tedavi edilen ileri derecede ağır hastalarda, kalıcı görme bozuklukları bildirilmiştir, ancak omeprazol tedavisi ile ilişkisi saptanamamıştır. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

LOSEC 40 MG 1 FLAKON dozu kullanimi

LOSEC 40 MG 1 FLAKON

· 0 yorum

İlaç Formülü

Her kombinasyon ambalajında, liyofilize omeprazol içeren 1 flakon ve çözücü içeren 1 ampul bulunur. Her flakonda, Omeprazol sodyum (40 mg omeprazole eşdeğer)42.6 mg Sodyum hidroksit (pH ayarlayıcısı) q.s. (pH 12) Her çözücü ampülde, Polietilen glikol 400 4 g Sitrik asit monohidrat (pH ayarlayıcısı) 6 mg Enjeksiyonluk su q.s. 10 mL

Endikasyonları

LOSEC® enjektabl, aşağıdaki durumların tedavisinde ve sadece klinikte yatan hastalarda kullanılır. - Duodenum ülseri. - Mide ülseri. - Peptik ülser zeminindeki Helicobacter pylori enfeksiyonları. - Reflü özofajit. - Zollinger-Ellison sendromu ve - Genel anestezi sırasında, mide içeriğinin aspirasyonu riski bulunan hastalarda (Aspirasyon profilaksisi)

Kontrendikasyonları

LOSEC® enjektabl, bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar Önlemler

Mide ülserinden şüphelenildiğinde, habaset olasılığı göz önüne alınarak gerekli araştırmalar yapılmalıdır. Tedavi, semptomları hafifleterek tanıyı geciktirebilir. Gebelik ve emzirme döneminde kullanım Tüm yeni ilaçlarda olduğu gibi, zorunlu olmadıkça gebelik ve emzirme dönemlerinde LOSEC® kullanılmamalıdır. Doğum sırasında 24 saatte 80 mg’a kadar kullanılan omeprazolün bebek üzerinde hiçbir yan etkisi görülmemiştir. Hayvan araştırmalarında, gebelik ve emzirme döneminde LOSEC® kullanımının zararlı olduğunu gösteren hiçbir bulgu saptanmamıştır ve fetal toksisite ya da teratojen etkisi olduğunu gösteren hiçbir kanıt mevcut değildir.

LOSEC FLAKON yan etkileri

LOSEC FLAKON dozu kullanimi

KOLSIN 0,5 MG 60 DRAJE dozu kullanimi

19 Temmuz 2009 Pazar · 0 yorum

Akut gut artritte: Akut krizin ilk belirtisinden itibaren Kolsin draje kullanılmaya başlanır. Başlangıç dozu 1-1.2 mg olup, ağrı geçene kadar veya mide bulantısı kusma veya diyare meydana gelene kadar her 1-2 saatte bir 0.5 -1.2 mg kullanılır (diyareyi kontrol altına almak için opiatlara ihtiyaç olabilir). Gut artrit krizlerinde ACTH kullanılıyorsa, kolşisin en az 1mg/gün verilir ve ACTH kesildikten sonra birkaç gün daha devam edilir. Krizler arsındaki profilakside: Krizlerin sıklığını ve şiddetini azaltmak için sürekli olarak uygulanır.

Yıllık kriz sayısı 1 defadan azsa mutad doz haftada 3-4 gün süresince 0.5-0.6 mg/gün, yılda bir defadan fazlaysa 0.5-0.6 mg/gün'dür. Ciddi vak'alarda 1-1.8 mg/gün uygulanır. Ameliyat geçiren hastalarda profillaktik amaçla amelliyattan 3 gün önce ve 3 gün sonra günde 3 kez 0.5-0.6 mg uygulanır.

KOLSIN draje yan etkileri

KOLSIN 0,5 MG 60 DRAJE yan etkileri

· 0 yorum

Kolşisinin kullanılmasına bağlı olarak görülen yan etkiler gastrointestinal kanalla ve antimiyotik etkisiyle ilgilidir. Uzun süre kullanımına bağlı olarak kamik ilği depresyonu ve aplastikj anemi; agranülasitoz veya trombositopeni kaydedilmiştir. Periferal nevrit; purpura; miyopati; saç dökülmesi; reversibl azoospetrm; dermatozlar; aşırı duyarlık reaksiyonları; kusma, diyare, abdominal ağrı, mide bulantısı. Labaratuar testlerinde, alkalinfosfataz ve AST değerlerinde artış kaydedilmiştir.

KOLSIN draje dozu kullanimi

KOLSIN 0,5 MG 60 DRAJE

· 0 yorum

İlaç Formülü

Ponceau 4r Draie
0.5 mg Kolşisin Draie
 Titandioksit Draie

Endikasyonları

Akut ve kronik gut (damala) hastalığı, Ailevi Akdeniz Ateşi tedavisi ve Behçet sendroımuna yardımcı olarak kullanılır.

Kontrendikasyonları

Kolsişine aşırı duyarlığı olan hastalarda ve ciddi gastrointestinal, renal, hepatik veya kardiyak rahatsızliğı ollanlarda; kan diskrarizleri olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar Önlemler

Karaciğer fonksiyonları bozuk olanlarda kolşisin toksisitesi daha yükseklir. İnsanlarda spermatogenezi olumsuz yönde etkilediği saptanmıştır. Yaşlılarda ve güçsüz hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Özellikle maksimum dozlarda mide bulantısı, kusma, diyare, abdominal ağrı meydana gelebilir. Bunlar özellikle peptik ülser veya spastik kolon mevcudiyetinde tehlikelidir. Standart tedavi alan ve renal fonksiyon yetmezliği nedeniyle kolşisin plazma seviyeleri yüksek olan hastalarda karşılaşılan güçsüzlük halinin nedeni daha çok kolşisin miyonöropatisi genellikle farkedilmeyip polimiyoz veya üremik nöropati olarak yanlış teşhis konulmaktadır. Genellikle proksimal güçsüzlük ve yüksek serum kreatin kinaz seviyeleri görülür, fakat ilacın kesilmesinde 3-4 hafta sonra normale döner.

Kolşisin, vitamin B12'nin reversibl yetersiz emilimine sebep olur. Uzun süre tedavi gören hastalarda kan sayımları yapılmalıdır. Kolşisin, hamile kadınlarda fetal zarara neden olabileceğinden ancak çok gerekli olduğu takdirde ve potansiyel yararları, fetüsa olan potansiyel zararlarından daha ağır basıyorsa kullanılmalıdır.Kolşisin anne sütüyle atılıp atılmadğı bilinmediği için emziren annelere verilirken dikkatli olunmalıdır.

KOLSIN draje yan etkileri

KOLSIN draje dozu kullanimi

PANKREOFLAT 60 DRAJE

· 0 yorum

İlaç Formülü

1 ölçek (2 gram) granül, Aktif madde : 172 mg Pankreatin (6500 Lipase, 5500 Amylase, 400 Protease F.İ.P.Üniteleri) 310 mg Silikon-Kurutoz'da 80 mg Dimetilpolisiloksan. Yardımcı madde : Portakal esansı, Colour FDC Yellow 6, sakkarin sodyum, sitrik asit, glikoz, pudra şekeri.

Endikasyonları

Pankreas yetersizliği, safra kesesi, karaciğer, mide ve barsak hastalıklarına bağlı aşırı gaz teşekkülü, Ameliyat sonrası veya hava yutmaya bağlı gaz şikayetleri, Roemheld Sendromu. Karın bölgesi röntgen çekimlerinden önce, mide-barsak kanalındaki gazların giderilmesi.

Kontrendikasyonları

Proteinlere duyarlılığı tespit edilmiş kişilerde enzim proteinlerine bağlı alerjiler (aksırma, göz yaşarması veya deride kızarma) nedeni ile kullanılmamalıdır.

Uyarılar Önlemler

Çocuklarda kullanımında içilmeyi kolaylaştırmak için meyva suyu, çay veya suda karıştırılarak yemek esnasında verilmelidir. Hamileler doktora danışmadan kullanmamalıdırlar.

Yan Etkiler

Bulantı, kusma, aşırı duyarlılık reaksiyonları (aksırma, lakrimasyon veya deri döküntüleri gibi) ve çocuklarda ağız ve perianal bölgede yanma yapabilir. Aşırı dozlar ile hiperürisemi, hiperürikozüri görülebilir.

Etkileşimler

Birleşiminde bulunan Parasetamolden dolayı, Kloranfenikol, Warfarin sodyum ve Zidovudin ile etkileşim gösterir.

Dozu Kullanma

Doktor tarafından başka şekil tavsiye edilmemişse yemeklerde 1-2 ölçek (2-4 gr) suda karıştırılarak içilir. Bebekler ve küçük çocuklara; ½-1 ölçek (1-2 gr) granül, soğuk veya ılık suda eritilerek verilir. Röntgen çekimlerinden önceki iki gün günde 3-4 kere 2 ölçek (4 gr) ve çekim sabahı aç karnına 2 ölçek (4 gr) içilir.

DICLOFLAM 50 MG 20 DRAJE dozu kullanimi

18 Temmuz 2009 Cumartesi · 0 yorum

Hekime danışmadan kullanmayınız. Hekim başka bir şekilde önermediği takdirde aşağıdaki dozlar uygulanabilir. Yetişkinler: Bir kural olarak, başlama dozu yetişkinlerde günde 100-150 mg’dır. Orta şiddetteki vakalarda ve 14 yaşın üzerindeki çocuklarda günde 1-2 draje yeterlidir. Günlük doz, 2 ve 3 defada verilir.

Primer dismenorede genellikle günlük doz 50-100 mg’dır. Başlama dozu gerekirse 50-100 mg’dan menstruel siklusta maksimum 200 mg’a yükseltilmelidir. Tedaviye ilk semptomlar görülünce başlanmalı ve birkaç gün devam edilmelidir. Dicloflam® Draje bir miktar sıvı ile birlikte tercihen yemeklerden önce alınmalıdır. Çocuklar: Dicloflam® Draje çocuklarda kullanılmaz. AŞIRI DOZ ve TEDAVİSİ Nonsteroidal antienflamatuar ilaçlarla akut zehirlenmelerde yapılan tedavi esasen destekleyici ve semptomatik tedbirlerden oluşur.

Diklofenak aşırı dozuna bağlı tipik bir tablo yoktur. Aşırı doz durumunda alınması gereken önlemler şunlardır: Aşırı dozaj sonrası diklofenak emilimi, mide lavajı veya aktif kömür tedavisi ile önlenmelidir. Hipotansiyon, böbrek yetersizliği, konvülsiyonlar, mide-bağırsak irritasyonu ve solunum depresyonu gibi komplikasyonlara karşı destekleyici ve semptomatik tedavi uygulanır.

Zorlu diürez, diyaliz veya hemoperfüzyon gibi spesifik tedaviler yüksek oranda proteinlere bağlanan ve yüksek oranda metabolize olan nonsteroidal antienflamatuar ilaçların atılımına yardımcı değildir.

Dicloflam yan etkileri

DICLOFLAM 50 MG 20 DRAJE yan etkileri

· 0 yorum

Mide-bağırsak kanalı: Arasıra: Epigastrik ağrı, diğer mide-bağırsak bozuklukları (örneğin; bulantı, kusma, diyare, abdominal kramplar, dispepsi, gaz, iştahsızlık). Nadiren: Mide-bağırsak kanaması, hematemez, melena, kanama veya perforasyon, gelişen veya gelişmeyen peptik ülser, kanlı ishal.

Tek tük vakada: Nonspesifik hemorajik kolit ve ülseratif kolit veya Crohn hastalığı, proktokolit gibi alt gastrointestinal sistem hastalıkları, aftöz stomatit, glossit, özofagus lezyonları, konstipasyon. Merkezi sinir sistemi: Arasıra: Baş ağrısı, baş dönmesi veya vertigo. Nadiren: Sersemlik. Tek tük vakada: Parestezi, hafıza kaybı, disoriyentasyon, görme bozuklukları (bulanık görme, çift görme), işitme kaybı, kulak çınlaması, uykusuzluk, irritabilite, konvülsiyonlar, depresyon, anksiyete, kabus görme, tremor, psikotik reaksiyonlar ve tat alma duyusunda bozukluklar.

Deri: Arasıra: Döküntü veya deri erüpsiyonları. Nadiren: Ürtiker. Tek tük vakada: Büllöz erüpsiyonlar, egzema, mültiform eritem, Stevens-Johnson sendromu, Lyell sendromu, (akut toksik epidermoliz), eritrodermi (eksfolyatif dermatit), saç dökülmesi, ışığa karşı duyarlılık reaksiyonları, allerjik purpura da dahil olmak üzere purpura. Ürogenital sistem: Tek tük vakada: Akut böbrek yetersizliği, üriner anormallikler (örn. hematüri), interstisiyel nefrit, nefrotik sendrom, proteinüri, papiller nekroz. Karaciğer: Arasıra: Serum aminotransferaz enzimlerinde (SGPT) yükselme. Nadiren: Sarılıkla birlikte veya tek başına hepatit dahil karaciğer fonksiyon bozuklukları. Tek tük vakada: Fulminant hepatit. Kan: Tek tük vakada: Trombositopeni, lökopeni, agranülositoz, hemolitik anemi, aplastik anemi. Diğer organ sistemleri: Nadiren: Ödem.

Tek tük vakada: Empotans (Dicloflam® ile ilişkili olup olmadığı şüphelidir), palpitasyon, göğüs ağrısı, hipertansiyon. Aşırı duyarlık: Nadiren: Astım, hipotansiyon da dahil olmak üzere anafilaktik/anaflaktoid sistemik reaksiyonlar. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. Mutajenisite, Karsinojenite çalışmaları: Diklofenak ile yapılan çalışmalarda mutajenik, karsinojenik etkilere rastlanmamıştır.

DICLOFLAM dozu kullanımı

DICLOFLAM 50 MG 20 DRAJE

· 0 yorum

İlaç Formülü

1 drajede 50 mg diklofenak potasyum; kırmızı demir oksid bulunur.

Endikasyonları

Aşağıdaki akut durumlarda kısa süreli tedavi için uygundur. - Travmaya bağlı ağrılı enflamatuar durumlar (örn. burkulma, incinme). - Ameliyat sonrası enflamasyon ve ağrı (örn. diş veya ortopedik cerrahi girişim sonrası). - Ağrılı ve/veya enflamasyonlu jinekolojik hastalıklar (örn. adneksit, primer dismenore). - Vertebral kolonun ağrılı sendromları. - Non-artiküler romatizma. - Kulak-burun-boğaz enfeksiyonlarında (örn. faringotonsillitte ve otitte yardımcı tedavi olarak). Asıl hastalığın genel tedavi prensiplerine göre tedavi edilmesi gerekir. Ateş tek başına bir endikasyon değildir.

Kontrendikasyonları

Peptik ülseri olan ve Dicloflam®’ın aktif maddesine aşırı duyarlığı olan kişilerde kullanılmaz. Diğer steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar için geçerli olduğu gibi, asetil salisilik asit veya prostaglandin sentetaz enzimini inhibe edici ilaçların kullanımında astım krizi, ürtiker ve akut rinit tablosu gelişen hastalarda kullanılmamalıdır.

Etkileşimler

Diklofenak ile birlikte verildiği takdirde lityum ve digoksinin plazma yoğunlukları artabilir; fakat buna bağlı aşırı doz belirtilerine klinikte bugüne kadar rastlanmamıştır. Birçok nonsteroidal antienflamatuar ilaç diüretiklerin etkisini inhibe edebilir. Potasyum tutucu diüretiklerle birlikte tedavi serumda potasyum düzeyini artırabilir. Bu nedenle serum potasyum düzeyi yakından izlenmelidir. Diğer nonsteroidal antieflamatuar ilaçların Dicloflam®’la birlikte verilmesi, yan etkilerin oluşumunu artırabilir. Klinik çalışmalar diklofenak’ın antikoagülanlar üzerine etkisi olmadığını göstermektedir.

Fakat; diklofenak ile antikoagülanların kombine kullanıldığı vakalarda tek tük olmak üzere hemoraji riskinin arttığına dair raporlar bulunmaktadır. Bir önlem olarak, diklofenak ile antikoagülan kombine tedavisi esnasında, antikoagülanlara istenen cevabın muhafaza edildiğini görmek üzere laboratuvar testleri yapılmalıdır. Diğer NSAI ilaçlar gibi, yüksek dozda (200 mg) trombosit agregasyonunu geçici olarak inhibe edebilir. Klinik araştırmalar diklofenakın oral antidiyabetiklerle kullanıldığını ve bunların klinik tesirlerini etkilemediğini göstermiştir.

Fakat, tek tük olmak üzere bazı vakalarda hipoglisemik veya hiperglisemik etkiler nedeniyle antidiyabetik dozajın değiştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Metotreksat ile tedaviden 24 saat önce veya sonra nonsteroid antienflamatuar ilaçlar alındığında dikkatli olunmalıdır. Çünkü metotreksatın kandaki yoğunluğu ve toksisitesi artabilir. Nonsteroidal antienflamatuar ilaçların renal prostaglandinler üzerindeki etkileri ile kombine kullanımda siklosporin toksisitesi artabilir.

DICLOFLAM draje yan etkileri

DICLOFLAM dozu kullanımı

DICLOFLAM 50 MG 20 DRAJE dozu kullanımı

17 Temmuz 2009 Cuma · 0 yorum

 Hekime danışmadan kullanmayınız. Hekim başka bir şekilde önermediği takdirde aşağıdaki dozlar uygulanabilir. Yetişkinler: Bir kural olarak, başlama dozu yetişkinlerde günde 100-150 mg’dır. Orta şiddetteki vakalarda ve 14 yaşın üzerindeki çocuklarda günde 1-2 draje yeterlidir. Günlük doz, 2 ve 3 defada verilir.

Primer dismenorede genellikle günlük doz 50-100 mg’dır. Başlama dozu gerekirse 50-100 mg’dan menstruel siklusta maksimum 200 mg’a yükseltilmelidir. Tedaviye ilk semptomlar görülünce başlanmalı ve birkaç gün devam edilmelidir. Dicloflam® Draje bir miktar sıvı ile birlikte tercihen yemeklerden önce alınmalıdır.

Çocuklar: Dicloflam® Draje çocuklarda kullanılmaz. AŞIRI DOZ ve TEDAVİSİ Nonsteroidal antienflamatuar ilaçlarla akut zehirlenmelerde yapılan tedavi esasen destekleyici ve semptomatik tedbirlerden oluşur. Diklofenak aşırı dozuna bağlı tipik bir tablo yoktur. Aşırı doz durumunda alınması gereken önlemler şunlardır: Aşırı dozaj sonrası diklofenak emilimi, mide lavajı veya aktif kömür tedavisi ile önlenmelidir.

Hipotansiyon, böbrek yetersizliği, konvülsiyonlar, mide-bağırsak irritasyonu ve solunum depresyonu gibi komplikasyonlara karşı destekleyici ve semptomatik tedavi uygulanır. Zorlu diürez, diyaliz veya hemoperfüzyon gibi spesifik tedaviler yüksek oranda proteinlere bağlanan ve yüksek oranda metabolize olan nonsteroidal antienflamatuar ilaçların atılımına yardımcı değildir.

DICLOFLAM draje yan etkileri

DICLOFLAM 50 MG 20 DRAJE yan etkileri

· 0 yorum

Mide-bağırsak kanalı: Arasıra: Epigastrik ağrı, diğer mide-bağırsak bozuklukları (örneğin; bulantı, kusma, diyare, abdominal kramplar, dispepsi, gaz, iştahsızlık). Nadiren: Mide-bağırsak kanaması, hematemez, melena, kanama veya perforasyon, gelişen veya gelişmeyen peptik ülser, kanlı ishal.

Tek tük vakada: Nonspesifik hemorajik kolit ve ülseratif kolit veya Crohn hastalığı, proktokolit gibi alt gastrointestinal sistem hastalıkları, aftöz stomatit, glossit, özofagus lezyonları, konstipasyon. Merkezi sinir sistemi: Arasıra: Baş ağrısı, baş dönmesi veya vertigo. Nadiren: Sersemlik. Tek tük vakada: Parestezi, hafıza kaybı, disoriyentasyon, görme bozuklukları (bulanık görme, çift görme), işitme kaybı, kulak çınlaması, uykusuzluk, irritabilite, konvülsiyonlar, depresyon, anksiyete, kabus görme, tremor, psikotik reaksiyonlar ve tat alma duyusunda bozukluklar.

Deri: Arasıra: Döküntü veya deri erüpsiyonları. Nadiren: Ürtiker. Tek tük vakada: Büllöz erüpsiyonlar, egzema, mültiform eritem, Stevens-Johnson sendromu, Lyell sendromu, (akut toksik epidermoliz), eritrodermi (eksfolyatif dermatit), saç dökülmesi, ışığa karşı duyarlılık reaksiyonları, allerjik purpura da dahil olmak üzere purpura. Ürogenital sistem: Tek tük vakada: Akut böbrek yetersizliği, üriner anormallikler (örn. hematüri), interstisiyel nefrit, nefrotik sendrom, proteinüri, papiller nekroz. Karaciğer: Arasıra: Serum aminotransferaz enzimlerinde (SGPT) yükselme.

Nadiren: Sarılıkla birlikte veya tek başına hepatit dahil karaciğer fonksiyon bozuklukları. Tek tük vakada: Fulminant hepatit. Kan: Tek tük vakada: Trombositopeni, lökopeni, agranülositoz, hemolitik anemi, aplastik anemi. Diğer organ sistemleri: Nadiren: Ödem. Tek tük vakada: Empotans (Dicloflam® ile ilişkili olup olmadığı şüphelidir), palpitasyon, göğüs ağrısı, hipertansiyon.

Aşırı duyarlık: Nadiren: Astım, hipotansiyon da dahil olmak üzere anafilaktik/anaflaktoid sistemik reaksiyonlar. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. Mutajenisite, Karsinojenite çalışmaları: Diklofenak ile yapılan çalışmalarda mutajenik, karsinojenik etkilere rastlanmamıştır.

DICLOFLAM draje dozu kullanımı

DICLOFLAM 50 MG 20 DRAJE

· 0 yorum

İlaç Formülü

1 drajede 50 mg diklofenak potasyum; kırmızı demir oksid bulunur.

Endikasyonları

Aşağıdaki akut durumlarda kısa süreli tedavi için uygundur. - Travmaya bağlı ağrılı enflamatuar durumlar (örn. burkulma, incinme). - Ameliyat sonrası enflamasyon ve ağrı (örn. diş veya ortopedik cerrahi girişim sonrası). - Ağrılı ve/veya enflamasyonlu jinekolojik hastalıklar (örn. adneksit, primer dismenore). - Vertebral kolonun ağrılı sendromları. - Non-artiküler romatizma. - Kulak-burun-boğaz enfeksiyonlarında (örn. faringotonsillitte ve otitte yardımcı tedavi olarak). Asıl hastalığın genel tedavi prensiplerine göre tedavi edilmesi gerekir. Ateş tek başına bir endikasyon değildir.

Kontrendikasyonları

Peptik ülseri olan ve Dicloflam®’ın aktif maddesine aşırı duyarlığı olan kişilerde kullanılmaz. Diğer steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar için geçerli olduğu gibi, asetil salisilik asit veya prostaglandin sentetaz enzimini inhibe edici ilaçların kullanımında astım krizi, ürtiker ve akut rinit tablosu gelişen hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar Önlemler

Mide-bağırsak hastalığı, geçirilmiş ülser, ülseratif kolit, Crohn hastalığı, ciddi karaciğer yetersizliği hikayesi varsa ilacın gözetim altında kullanılması gerekir. Gastrointestinal kanama veya ülserasyonlar/perforasyonlar, yaşlılarda daha ciddi sonuçlar doğurur. Bu advers etkiler tedavi sırasında herhangi bir zamanda, uyarıcı belirtilerle beraber veya olmaksızın ortaya çıkabilirler.

Ender olarak Dicloflam® tedavisi altında iken gastrointestinal kanama veya ülserasyon geliştiği takdirde ilaç kesilmelidir. Prostaglandinlerin renal kan akımının sürdürülmesindeki önemi nedeniyle, kardiyak veya renal fonksiyon yetersizliği olan olgularda, yaşlılarda, diüretiklerle tedavi edilmekte olan hastalarda, herhangi bir nedenle sıvı açığı olan hastalarda (örn. büyük cerrahi ameliyatların, ameliyat öncesi ve sonrası dönemlerinde) özel dikkat gereklidir. Bu nedenle Dicloflam® kullanılırken bir önlem olarak böbrek fonksiyonlarının takibi önerilmektedir. Tedavi kesildiğinde, tedavi öncesi durum sağlanır.

Özellikle zayıf bünyeli ve düşük kilolu yaşlılarda etkili en düşük dozun kullanılması önerilmektedir. Diğer nonsteroidal antienflamatuar ilaçlarda olduğu gibi, Dicloflam® kullanımında, bir veya birden fazla karaciğer enzimi yükselebilir. Uzun süreli Dicloflam® tedavisinde bir önlem olarak karaciğer fonksiyonlarının takibi önerilmektedir. Anormal karaciğer fonksiyonları devam ettiğinde veya kötüye gittiğinde, karaciğer hastalığı geliştiğine işaret eden klinik bulgu ve belirtiler bulunduğunda veya eozinofili, döküntü v.b. durumlar ortaya çıktığında Dicloflam® tedavisine son verilmelidir. Prodromal belirtiler olmaksızın hepatit gelişebilir. Hepatik porfirisi olanlarda, Dicloflam® kullanımında çok dikkatli olunmalıdır. Çünkü Dicloflam® hepatik porfiri nöbeti gelişmesini provoke edebilir.

Belirtilen endikasyonlarda, birkaç günlük tedavi yeterlidir. Fakat tavsiye edilen kullanım dozunda daha uzun süre kullanıldığı takdirde, diğer non-steroid antienflamatuarlardaki gibi kan sayımı, kalp ve böbrek fonksiyon kontrolü gereklidir. Diğer nonsteroidal antienflamatuar ilaçlarda olduğu gibi daha önce ilacı kullanmış olsun ya da olmasın anaflaktik/anaflaktoid reaksiyonlar da dahil olmak üzere allerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir.

GEBELİK ve EMZİRME Dicloflam® Draje, gebelik dönemlerinde sadece zorunlu ise etkili en düşük dozda kullanılmalıdır. Diğer prostaglandin sentetaz inhibitörleri gibi özellikle gebeliğin son 3 ayında uterin aktivitesinde supresyon ve/veya ductus arteriosusun prematüre kapanması olasılığı nedeniyle kullanılmamalıdır. Her 8 saatte bir alınan 50 mg’lık Dicloflam® dozlarını takiben aktif madde anne sütüne geçer; fakat bu miktar bebekte yan etki oluşturması beklenmeyecek kadar azdır.

ARAÇ KULLANMA Baş dönmesi veya diğer merkezi sinir sistemi bozuklukları gelişen hastalar araç veya herhangi diğer bir makine kullanmaktan kaçınmalıdır.

DICLOFLAM draje yan etkileri

DICLOFLAM draje dozu kullanımı

METPAMID 10 MG 30 TABLET dozu kullanımı

14 Temmuz 2009 Salı · 0 yorum

Genel olarak IV enjeksiyonlar 1–2 dakikadan uzun sürede yavaş yapılmalıdır, hızlı uygulama anksiyete, huzursuzluk ve uyuşukluk oluşturabilir. Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Diyabetik gastroparez’de Metpamid Ampul, yemeklerden 30 dakika ve yatmadan önce IV ve IM yolla verilir.

Semptomların şiddeti azaldıktan sonra tedavi Metpamid Tabletlerle sürdürülebilir. Kanser kemoterapisiyle indüklenen kusmanın önlenmesinde 2 mg/kg vücut ağırlığı dozda IV infüzyon sisplatin veya yüksek derecede kusturucu kemoterapötik ajanlardan 30 dakika önce uygulanır ve ihtiyaca göre her 2 veya 3 saat arayla tekrarlanabilir.

Not: Kusturucu etkisi az olan kemoterapötik ajanlarda doz 1 mg/kg vücut ağırlığı üzerinden hesaplanır. İnce barsağa tüp yerleştirilmesini kolaylaştırmak için veya radyolojik tetkiklerden önce tek doz olarak Metpamid Ampul yavaş yavaş (1-2 dakikada) damar içine verilebilir. Ameliyat sonrası bulantı ve kusmaların önlenmesinde ameliyatın sonuna doğru Metpamid Ampul IM olarak uygulanmalıdır. Mutad yetişkin dozu 10 mg olup bu 20 mg’ a kadar çıkabilir. Bu dozlar 4 veya 6 saat aralarla tekrarlanabilir.

Çocuklarda: 6-14 yaşlar arası 2.5-5 mg metoklopramid (0.5 – 1ml ampul), 6 yaşından küçük çocuklarda 0.1 mg/kg metoklopramid olarak hesaplanan miktarlar uygulanır. Bu dozlar günde 3-4 defa tekrarlanabilir. DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ: Aşırı dozların alınması halinde, uyuşukluk, yön tayin edememe, ajitasyon ve ekstrapiramidal reaksiyonlar gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu belirtiler genellikle 24 saat içinde kaybolur. Acil durumlarda, antikolinerjik ve antiparkinson ilaçlar ya da antikolinerjik etkileri olan antihistaminik ilaçlarla bu tür belirtiler kontrol altına alınabilir. (Örn: 50 mg IM Difenhidramin HCI).

METPAMID yan etkileri

METPAMID 10 MG 30 TABLET yan etkileri

· 0 yorum

En çok görülen yan etkiler; huzursuzluk, sersemlik, yorgunluk ve halsizlik halleridir. Seyrek olarak uykusuzluk, baş ağrısı, bulantı, barsak bozuklukları ve ekstrapiramidal reaksiyonlar görülebilir. Çocuklarda ve gençlerde ya da yüksek dozlar kullanıldığında daha sık görülebilen ekstrapiramidal reaksiyonlar; yüz, kol ve bacaklarda irade dışı istenmeyen hareketler, ender olarak boyun tutulması, göz küresinde irade dışı oynamalar (okülogirik kriz), bulber tipte konuşma ve çiğneme kaslarının felci veya tetanoza benzer distonik reaksiyonlardır.

Bu tür reaksiyonlar geçici olup ilaç kesildikten sonraki 24 saat içinde kaybolurlar. Parkinson tipi bu reaksiyonlar, yaşlılarda daha sık görülebilir. Tardif diskinezi, yaşlılarda uzun süreli metoklopramid tedavisi sonucu görülebilir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

METPAMID dozu kullanımı

METPAMID 10 MG 30 TABLET

· 0 yorum

İlaç Formülü

2 ml çözelti; Metoklopramid HCl 10 mg Sodyum metabisülfit 3 mg Sodyum klorür 14 mg Distile su 2 ml içerir.

Endikasyonları

- Akut ve tekrarlayan diyabetik gastroparezde görülen semptomların tedavisinde etkilidir. Geciken mide boşalmalarında ortaya çıkan bulantı, kusma, mide yanması, yemeklerden sonra hissedilen inatçı dolgunluk ve anoreksinin kısa süreli tedavisinde, - Midenin ilaçlara tahammülsüzlük hallerinde veya ameliyat sonrasında görülen bulantı ve kusmalarda özellikle enfeksiyon hastalıkları sırasında ortaya çıkan sindirim düzensizliklerinde, dispepside,

- Kanser kemoterapisi dahil her türlü akut bulantı ve kusmalarda, - Mide ve ince barsakta radyolojik tetkikler yapılacağı zaman, mide boşalmasını ve baryumun barsağa geçişini kolaylaştırmakta ve radyasyon bulantı ve kusmalarını önlemekte, - Gastroözofageal reflü ve mide ülserlerinde kullanılır.

Kontrendikasyonları

Sindirim sistemi kanamaları, mekanik tıkanma veya delinmeleri gibi, bu sistemin hareketlerinin hızlandırılmasının tehlikeli olduğu hallerde ve gebeliğe bağlı kusmalarda kullanılmamalıdır. Böbrek üstü bezi tümörü (feokromositoma) olanlarda, metoklopramide duyarlı olanlarda ve ekstrapiramidal reaksiyon gösterebilen diğer ilaçları kullananlarla, epileptiklerde kullanılması sakıncalıdır.

Uyarılar Önlemler

Özellikler gençlerde ve yüksek doz matoklopramid kullanılan hallerde ekstrapiramidal reksiyonlar görülebilir. Bu tür belirtiler ortaya çıkarsa tedavi durdurulmalı, ciddi durumlarda ise antikolinerjik, antiparkinson ya da antikolinerjik etkileri olan antihistaminiklerle bu belirtiler kontrol altına alınmalıdır. Etkileşim söz konusu olduğu ilaçlarla birlikte kullanılması gerekiyorsa, bu ilaçlar METPAMİD alındıktan birkaç saat sonra kullanılmalıdır.

Diyabetiklerde, araba kullanan ya da dikkat isteyen işleri yapanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Hamilelikte kullanım: Metoklopramid, plasental bariyerden fetusa geçer. Hamilelikte kullanım ile ilgili yeterli ve uygun çalışmalar bulunmadığından; yarar – zarar ilişkisi ve fetusda oluşabilecek zarar göz önünde bulundurularak, doktor kontrolü altında kullanılmalıdır. Emziren annelerde kullanım: Metoklopramid, süte geçebilir. Bu nedenle emziren annelerde kullanılmamalıdır. Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

METPAMID yan etkileri

METPAMID dozu kullanımı

RIFADIN 300 MG 16 KAPSÜL dozu kullanımı

· 0 yorum

Rifadin yemeklerden yarım saat önce veya 2 saat sonra verilmelidir. Çocuklarda doz ayarlaması yapılabilmesi için süspansiyon formu tercih edilmelidir. Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, Tüberküloz tedavisinde: Rifampisin diğer antitüberküloz ajanlardan en az biri ile birlikte verilmelidir.

Günlük tek doz yetişkinlerde 600mg, çocuklarda 600mg'ı aşmamak koşuluyla 10-20 mg/kg vücut ağırlığıdır. Bir aylıktan küçük bebeklerde dozaj belirlenmemiştir. Lepra tedavisinde: Önerilen günlük doz 10mg/kg'dır. Metisiline dirençli Stafilokok enfeksiyonlarının tedavisinde: Günlük 600-1200 mg'lık doz 2-4'e bölünerek en az bir başka antibiyotikle birlikte verilir. Ciddi Stafilokok enfeksiyonlarının tedavisinde: Günlük 600-1200mg'lık doz 12 saatlik aralarla verilir. Septisemi ve endokardit tedavisinde rifampisin vankomisin (8 saat arayla 0.5-1.0g i.v.) ile birlikte kullanılmalıdır.

Bruselloz tedavisinde: Günlük 900mg'lık doz 45 gün süreyle her öğle verilmelidir. (200mg doksisiklin akşam yemeklerinde verilmek kaydıyla) Meningokok taşıyıcılarının tedavisinde: Yetişkinlerde 2 gün süreyle günde 2 kez 600mg (12 satte bir 600mg) veya 4 gün süreyle günde 1 kez 600mg; çocuklarda 10mg/kg 2 gün süreyle 12 saatte bir veya 4 gün süreyle günde 1 kez verilmelidir. 3 ay - 1 yaş arası doz 5mg/kg'dır. Haemophilus influenzae taşıyıcılarının tedavisinde: H.influenzae tip B enfeksiyonlarında doz profilaktik olarak 4 gün süreyle günde 1 kez 20mg/kg (günde 600mg'ı aşmamak koşuluyla)'dır. Yeni doğanlarda bu doz 10mg/kg'dır. Diğer enfeksiyonlar: Rifampisine duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde günlük doz olan 600-1200mg 2-4'e bölünerek diğer uygun bir antibiyotik ile birlikte verilmelidir. Hamilelerde kullanımı: Rifampisin (yalnız başına veya diğer antitüberküloz ajanlarla birlikte) plasenta bariyerini aşarak kordon kanına geçtiği halde insan fetüsü üzerindeki etkisi henüz bilinmemektedir.

Hamilelik olasılığı olan kadınlar tarafından kullanılırken, fayda-zarar oranı dikkate alınmalıdır. Dozaşımı ve tedavisi: 12 g'a kadar çıkan rifampisin aşırı doz alımlarında ölüm bildirilmemiştir. Ölümle sonuçlanan tek vaka 26 yaşındaki bir erkeğin kendi kendine 60g rifampisin almasıyla meydana gelmiştir. Aşırı doz alındıktan kısa süre sonra bulantı, kusma, letarji ortaya çıkar, ciddi karaciğer harabiyetine bağlı olarak şuur kaybı görülebilir. Alınan dozun miktarına bağlı olarak deri, idrar, ter, tükrük, göz yaşı ve feçes kırmızı-kahverengiye boyanabilir. Aşırı dozun alınmasından bir kaç saat sonra karaciğerde büyüme olur ve sarılık hızla oluşur. Karaciğer harabiyeti daha önce karaciğer fonksiyon yetmezliği olanlarda daha belirgindir. Diğer fiziksel bulgular hemen hemen normaldir. Aşırı dozların alınması direkt ve total bilirubin düzeylerinin artmasına yol açar, karaciğer enzim düzeylerinde değişiklik olur. Hemopoetik sistem, elektrolit düzeyleri veya asit-baz dengesi üzerinde direkt bir etki gözlenmez. Bulantı ve kusmadan dolayı mide yıkanması kusturmaya tercih edilmelidir.

Mide boşaldıktan sonra gastrointestinal kanalda kalması muhtemel ilacın absorplanmasına yardımcı olmak için aktif kömür verilmesi yararlı olabilir. Şiddetli bulantı, kusma görüldüğünde antiemetiklere ihtiyaç olabilir. Aktif diürez ilacın atılımını hızlandırmaya yardımcı olur. Karaciğer fonksiyonlarının 24-48 saati aşan sürelerle bozulması halinde safranın boşaltılması gerekebilir; bunun için ekstrakorporeal hemodiyaliz yapılmalıdır. Süspansiyon : Rifadin yemeklerden yarım saat önce veya 2 saat sonra verilmelidir. Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, Tüberküloz tedavisinde: Rifampisin diğer antitüberküloz ajanlardan en az biri ile birlikte verilmelidir. Günlük tek doz yetişkinlerde 600mg, çocuklarda 600mg'ı aşmamak koşuluyla 10-20 mg/kg vücut ağırlığıdır. Bir aylıktan küçük bebeklerde dozaj belirlenmemiştir. Lepra tedavisinde: Önerilen günlük doz 10mg/kg'dır. Metisiline dirençli Stafilokok enfeksiyonlarının tedavisinde: Günlük 600-1200 mg'lık doz 2-4'e bölünerek en az bir başka antibiyotikle birlikte verilir. Ciddi Stafilokok enfeksiyonlarının tedavisinde: Günlük 600-1200mg'lık doz 12 saatlik aralarla verilir.

Septisemi ve endokardit tedavisinde rifampisin vankomisin (8 saat arayla 0.5-1.0g i.v.) ile birlikte kullanılmalıdır. Bruselloz tedavisinde: Günlük 900mg'lık doz 45 gün süreyle her öğle verilmelidir. (200mg doksisiklin akşam yemeklerinde verilmek kaydıyla) Meningokok taşıyıcılarının tedavisinde: Yetişkinlerde 2 gün süreyle günde 2 kez 600mg (12 saatte bir 600mg) veya 4 gün süreyle günde 1 kez 600mg; çocuklarda 10mg/kg 2 gün süreyle 12 saatte bir veya 4 gün süreyle günde 1 kez verilmelidir. 3 ay - 1 yaş arası doz 5mg/kg'dır. Haemophilus influenzae taşıyıcılarının tedavisinde: H.influenzae tip B enfeksiyonlarında doz profilaktik olarak 4 gün süreyle günde 1 kez 20mg/kg (günde 600mg'ı aşmamak koşuluyla)'dır. Yeni doğanlarda bu doz 10mg/kg'dır. Diğer enfeksiyonlar: Rifampisine duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde günlük doz olan 600-1200mg 2-4'e bölünerek diğer uygun bir antibiyotik ile birlikte verilmelidir. Hamilelerde kullanımı: Rifampisin (yanlız başına veya diğer antitüberküloz ajanlarla birlikte) plasenta bariyerini aşarak kordon kanına geçtiği halde insan fetüsü üzerindeki etkisi henüz bilinmemektedir. Hamilelik olasılığı olan kadınlar tarafından kullanılırken, fayda-zarar oranı dikkate alınmalıdır.

Doz aşımı ve tedavisi: 12 g'a kadar çıkan rifampisin aşırı doz alımlarında ölüm bildirilmemiştir. Ölümle sonuçlanan tek vaka 26 yaşındaki bir erkeğin kendi kendine 60g rifampisin almasıyla meydana gelmiştir. Aşırı doz alındıktan kısa süre sonra bulantı, kusma, letarji ortaya çıkar, ciddi karaciğer harabiyetine bağlı olarak şuur kaybı görülebilir. Alınan dozun miktarına bağlı olarak deri, idrar, ter, tükrük, göz yaşı ve feçes kırmızı-kahverengiye boyanabilir. Aşırı dozun alınmasından bir kaç saat sonra karaciğerde büyüme olur ve sarılık hızla oluşur. Karaciğer harabiyeti daha önce karaciğer fonksiyon yetmezliği olanlarda daha belirgindir. Diğer fiziksel bulgular hemen hemen normaldir.

Aşırı dozların alınması direkt ve total bilirubin düzeylerinin artmasına yol açar, karaciğer enzim düzeylerinde değişiklik olur. Hemopoetik sistem, elektrolit düzeyleri veya asit-baz dengesi üzerinde direkt bir etki gözlenmez. Bulantı ve kusmadan dolayı mide yıkanması kusturmaya tercih edilmelidir. Mide boşaldıktan sonra gastrointestinal kanalda kalması muhtemel ilacın absorpanmasına yardımcı olmak için aktif kömür verilmesi yararlı olabilir. Şiddetli bulantı, kusma görüldüğünde antiemetiklere ihtiyaç olabilir.

Aktif diürez ilacın atılımını hızlandırmaya yardımcı olur. Karaciğer fonksiyonlarının 24-48 saati aşan sürelerle bozulması halinde safranın boşaltılması gerekebilir; bunun için ekstrakorporeal hemodiyaliz yapılmalıdır.

Rifadin yan etkileri

RIFADIN 300 MG 16 KAPSÜL yan etkileri

· 0 yorum

Rifadin genellikle iyi tolere edilir. Nadiren gastrointestinal bozuklukları (genizde yanma, bulantı, kusma, gaz, kramplar ishal vb.) gözlenmiş. Ateş, ürtiker, ciltte kızarıklık gibi olası imünolojik orijinli yan etkiler, bazı böbrek rahatsızlıkları ve trombositopeni gibi hematolojik değişiklikler genellikle aralıklı, düzensiz veya tekrarlanan tedaviler sırasında gözlenir.

Diğer antibiyotiklerle olduğu gibi Rifadin'le tedavi sırasında da nadiren lökopeni görülmüştür ama antibiyotik kullanımı ile ilgili neden-sonuç ilişkisi gösterilememiştir. Özellikle diğer antitüberküloz ilaçlarla birlikte tedavi gören bazı hastalarda sarılık ve/veya serum transaminazlarda artış gözlenmiştir.

Bazen tedavinin ilk günlerinde karaciğerin hücre düzeylerindeki atılım yolaklarında rifampisinle bilirubinin yarışması sonucu hiperbilirubinemi gözlenebilir. Not: Rifadin'le idrar, gaita, ter, gözyaşı ve balgam kırmızı renge boyanabilir. Rifampisin tedavisi sırasında hepatitis ve karaciğer fonksiyon testlerinde bozukluk oluşabilir. Bu nedenle tedavi sırasında karaciğer fonksiyonları moniterize edilmelidir. Rifampisinin genellikle tekrarlayan dozlarda verilmesi ile oluşan ve muhtemelen imünolojik kaynaklı yan etkiler: - Flusendrom: Rifampisinin tedavisinin 3. ve 6. aylarında kemiklerde ağrı ile ortaya çıkar ve ateş, üşüme, titreme, başağrısı, başdönmesi gibi sendromlarla karakterize bir sendromdur. - Soluk almada kısalma ve hırıltılı solunum,

- Kan basıncında azalma, - Akut hemolitik anemi, - Genellikle akut tübüler nekroz veya akut intertisyel nefrite bağlı akut renal yetmezlik. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

Rifadin dozu kullanımı

RIFADIN 300 MG 16 KAPSÜL

· 0 yorum

İlaç Formülü

* Her kapsül 150 mg rifampisin, boyar madde eritrosin (E127), indigotin (E132) ve titanyum dioksit (E171) içerir. * 5ml (1 ölçü kaşığı) süspansiyon 100mg rifampisin, koruyucu nipagin M, nipasol, tatlandırıcı potasyum sorbat, sodyum sakkarinat, şeker, antioksidan potasyum metabisülfit ve ahududu esansı içerir.

Endikasyonları

Tüberküloz:Rifampisin pulmoner tüberküloz ve diğer tüberkülozlarda kullanılır. Rifampisin en az bir diğer antitüberküloz ajanla (INH, pirazinamid, etambutol vb.) birlikte kullanılmalıdır.

Lepra:Rifampisin multibasiler veya polibasiler lepranın tedavisinde, en az bir diğer lepra ilacı ile birlikte kullanılmalıdır. Metisilline dirençli Stafilokok enfeksiyonları:Rifampisin metisilline dirençli Stafilokokal enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.Bu gibi durumlarda uygun bir antibiyotik ile kombine edilmelidir. Ciddi Stafilokok enfeksiyonları: Rifampisin ciddi Stafilokok enfeksiyonlarının tedavisinde diğer bir uygun antibiyotik ile birlikte kullanılır. Bruselloz:Rifampisin bruselloz tedavisinde kullanılabilir. Bu durunda doksisiklin ile kombine edilmelidir.

Meningokok taşıyıcıları: Rifampisin N. meningitis'in asemptomatik taşıyıcılarının tedavisinde kullanılır. (Dirençli organizmaların hızla oluşma ihtimalinden dolayı rifampisin menenjit tedavisinde endike değildir.) Hamophilus İnfluenzae: Rifampisin H. İnfluenzae'nın asemptomatik taşıyıcılarının tedavisinde ve mikroorganizmaya maruz kalmış 4 yaş veya altındaki çocukların kemoprofilaksisinde kullanılır. Diğer enfeksiyonlar:Stafilokok, N. gonorrhoeae, Proteus türleri, H. İnfluenzae, E.coli, Legionella türleri gibi rifampisine duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Rezistan organizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Rezistan organizmaların oluşmasına engel olmak için rifampisin organizmanın duyarlı olduğu gibi diğer bir antibakteriyel ajan ile birlikte verilmelidir.

Kontrendikasyonları

Rifampisinlerden herhangi birine daha önce duyarlık göstermiş kişilerde, sarılıkta, porfirilli hastalarda ve hamileliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.

Uyarılar Önlemler

Rifadin karaciğer yetmezliği olan hastalarda doktor kontrolü altında çok gerekliyse kullanılmalıdır. Bu hastalarda karaciğer fonksiyonları dikkatle izlenmeli ve özellikle serum SGPT ve SGOT miktarları tedaviden önce ve tedavi sırasında her iki ya da dört haftada bir kontrol edilmelidir.

Eğer, hepatoselüler bozukluk olursa, rifampisin tedavisi kesilmelidir. Rifampisin karaciğer hücrelerinden bilirubin itrahını azaltabilir ve bilirubinemiyi yükseltebilir. Bilirubin ölçüm yöntemlerini bozduğu için bazı vakalarda yanlış olarak hiperbilirubinemi teşhisine yol açabilir. Bilirubin ve/veya transaminaz miktarlarının bir miktar artmış olduğunun gösteren tek bir rapor tedavinin kesilmesini gerektirmeyebilir. Testlerin tekrarlanması ve sonuçların hastanın durumuna göre değerlendirilmesi daha uygun olur. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda beslenme yetersizliği olan yaşlılarda ve 2 yaşın altında rifampisinin izoniazidle birlikte kullanımında dikkatli olunması tavsiye edilir. Rifampisin ile PAS birlikte kullanulacaksa en az 8 saat arayla verilmelidir.

Tüberküloz olmayan enfeksiyonların tedavisinde tüberküloz şüphesi varsa tüberküloz oluşumunu maskelememek ve mikrobakteriyel rezistans gelişimini uyarmamak için teşhis konmadan rifampisin kullanılmamalıdır. İmünolojik reaksiyon daha çok aralıklı tedavi ile ortaya çıkar (haftada 2 veya 3 kezden az); hasta yakından izlenmelidir. Hastalar, tedavi rejimini bozdukları takdirde imünolojik reaksiyonların ortaya çıkabileceği hususunda uyarılmalıdır. Eğer, böbrek yetmezliği, trombositopeni veya hemolitik anemi oluşursa, rifampisin tedavisi bırakılmalı ve yeniden başlanmamalıdır.

Doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.

RIFADIN Yan etkileri

RIFADIN dozu Kullanımı

NANESON kullanımı

12 Temmuz 2009 Pazar · 0 yorum

Erişkinlerde 3x15-25 damla/gün dozda, Çocuklarda 3x5-10 damla/gün dozda kullanılır.

Naneson yan etkileri

NANESON yan etkileri

· 0 yorum

Yoktur.

Naneson kullanımı

NANESON [10 Ml Şişe ]

· 0 yorum

İlaç Formülü

0.2g Alcoolat de anisi Damla
0.3g Alcoolat de menheae Damla
9.5g Alkol Damla

Endikasyonları

Mide ve barsak ağrılarında kullanılır.

Uyarılar Önlemler

Gebeliğin ilk 3 ayında kullanılmaz. İki haftadan uzun süren tedavilerde kan sayımı, renal ve hepatik fonksiyon testleri yapılması önerilmektedir. Nitrofurantoin ve santral sinir sistemi uyarıcılarıyla birlikte kullanılmaz. İdrarda redüksiyon metoduyla glukoz pozitif reaksiyon verebilir. Tedavi süresince direkt güneş ışığından sakınılmalıdır.

Kullanımı

Yan etkileri

RIFADIN 300 MG 16 KAPSÜL dozu kullanma

10 Temmuz 2009 Cuma · 0 yorum

Rifadin yemeklerden yarım saat önce veya 2 saat sonra verilmelidir. Çocuklarda doz ayarlaması yapılabilmesi için süspansiyon formu tercih edilmelidir. Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, Tüberküloz tedavisinde: Rifampisin diğer antitüberküloz ajanlardan en az biri ile birlikte verilmelidir.

Günlük tek doz yetişkinlerde 600mg, çocuklarda 600mg'ı aşmamak koşuluyla 10-20 mg/kg vücut ağırlığıdır. Bir aylıktan küçük bebeklerde dozaj belirlenmemiştir. Lepra tedavisinde: Önerilen günlük doz 10mg/kg'dır. Metisiline dirençli Stafilokok enfeksiyonlarının tedavisinde: Günlük 600-1200 mg'lık doz 2-4'e bölünerek en az bir başka antibiyotikle birlikte verilir. Ciddi Stafilokok enfeksiyonlarının tedavisinde: Günlük 600-1200mg'lık doz 12 saatlik aralarla verilir. Septisemi ve endokardit tedavisinde rifampisin vankomisin (8 saat arayla 0.5-1.0g i.v.) ile birlikte kullanılmalıdır.

Bruselloz tedavisinde: Günlük 900mg'lık doz 45 gün süreyle her öğle verilmelidir. (200mg doksisiklin akşam yemeklerinde verilmek kaydıyla) Meningokok taşıyıcılarının tedavisinde: Yetişkinlerde 2 gün süreyle günde 2 kez 600mg (12 satte bir 600mg) veya 4 gün süreyle günde 1 kez 600mg; çocuklarda 10mg/kg 2 gün süreyle 12 saatte bir veya 4 gün süreyle günde 1 kez verilmelidir. 3 ay - 1 yaş arası doz 5mg/kg'dır. Haemophilus influenzae taşıyıcılarının tedavisinde: H.influenzae tip B enfeksiyonlarında doz profilaktik olarak 4 gün süreyle günde 1 kez 20mg/kg (günde 600mg'ı aşmamak koşuluyla)'dır. Yeni doğanlarda bu doz 10mg/kg'dır.

Diğer enfeksiyonlar: Rifampisine duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde günlük doz olan 600-1200mg 2-4'e bölünerek diğer uygun bir antibiyotik ile birlikte verilmelidir. Hamilelerde kullanımı: Rifampisin (yalnız başına veya diğer antitüberküloz ajanlarla birlikte) plasenta bariyerini aşarak kordon kanına geçtiği halde insan fetüsü üzerindeki etkisi henüz bilinmemektedir. Hamilelik olasılığı olan kadınlar tarafından kullanılırken, fayda-zarar oranı dikkate alınmalıdır. Dozaşımı ve tedavisi: 12 g'a kadar çıkan rifampisin aşırı doz alımlarında ölüm bildirilmemiştir. Ölümle sonuçlanan tek vaka 26 yaşındaki bir erkeğin kendi kendine 60g rifampisin almasıyla meydana gelmiştir. Aşırı doz alındıktan kısa süre sonra bulantı, kusma, letarji ortaya çıkar, ciddi karaciğer harabiyetine bağlı olarak şuur kaybı görülebilir. Alınan dozun miktarına bağlı olarak deri, idrar, ter, tükrük, göz yaşı ve feçes kırmızı-kahverengiye boyanabilir.

Aşırı dozun alınmasından bir kaç saat sonra karaciğerde büyüme olur ve sarılık hızla oluşur. Karaciğer harabiyeti daha önce karaciğer fonksiyon yetmezliği olanlarda daha belirgindir. Diğer fiziksel bulgular hemen hemen normaldir. Aşırı dozların alınması direkt ve total bilirubin düzeylerinin artmasına yol açar, karaciğer enzim düzeylerinde değişiklik olur. Hemopoetik sistem, elektrolit düzeyleri veya asit-baz dengesi üzerinde direkt bir etki gözlenmez. Bulantı ve kusmadan dolayı mide yıkanması kusturmaya tercih edilmelidir. Mide boşaldıktan sonra gastrointestinal kanalda kalması muhtemel ilacın absorplanmasına yardımcı olmak için aktif kömür verilmesi yararlı olabilir.

Şiddetli bulantı, kusma görüldüğünde antiemetiklere ihtiyaç olabilir. Aktif diürez ilacın atılımını hızlandırmaya yardımcı olur. Karaciğer fonksiyonlarının 24-48 saati aşan sürelerle bozulması halinde safranın boşaltılması gerekebilir; bunun için ekstrakorporeal hemodiyaliz yapılmalıdır. Süspansiyon : Rifadin yemeklerden yarım saat önce veya 2 saat sonra verilmelidir. Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, Tüberküloz tedavisinde: Rifampisin diğer antitüberküloz ajanlardan en az biri ile birlikte verilmelidir. Günlük tek doz yetişkinlerde 600mg, çocuklarda 600mg'ı aşmamak koşuluyla 10-20 mg/kg vücut ağırlığıdır. Bir aylıktan küçük bebeklerde dozaj belirlenmemiştir. Lepra tedavisinde: Önerilen günlük doz 10mg/kg'dır. Metisiline dirençli Stafilokok enfeksiyonlarının tedavisinde: Günlük 600-1200 mg'lık doz 2-4'e bölünerek en az bir başka antibiyotikle birlikte verilir. Ciddi Stafilokok enfeksiyonlarının tedavisinde:

Günlük 600-1200mg'lık doz 12 saatlik aralarla verilir. Septisemi ve endokardit tedavisinde rifampisin vankomisin (8 saat arayla 0.5-1.0g i.v.) ile birlikte kullanılmalıdır. Bruselloz tedavisinde:

Günlük 900mg'lık doz 45 gün süreyle her öğle verilmelidir. (200mg doksisiklin akşam yemeklerinde verilmek kaydıyla) Meningokok taşıyıcılarının tedavisinde: Yetişkinlerde 2 gün süreyle günde 2 kez 600mg (12 saatte bir 600mg) veya 4 gün süreyle günde 1 kez 600mg; çocuklarda 10mg/kg 2 gün süreyle 12 saatte bir veya 4 gün süreyle günde 1 kez verilmelidir. 3 ay - 1 yaş arası doz 5mg/kg'dır. Haemophilus influenzae taşıyıcılarının tedavisinde: H.influenzae tip B enfeksiyonlarında doz profilaktik olarak 4 gün süreyle günde 1 kez 20mg/kg (günde 600mg'ı aşmamak koşuluyla)'dır. Yeni doğanlarda bu doz 10mg/kg'dır. Diğer enfeksiyonlar: Rifampisine duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde günlük doz olan 600-1200mg 2-4'e bölünerek diğer uygun bir antibiyotik ile birlikte verilmelidir. Hamilelerde kullanımı:

Rifampisin (yanlız başına veya diğer antitüberküloz ajanlarla birlikte) plasenta bariyerini aşarak kordon kanına geçtiği halde insan fetüsü üzerindeki etkisi henüz bilinmemektedir. Hamilelik olasılığı olan kadınlar tarafından kullanılırken, fayda-zarar oranı dikkate alınmalıdır. Doz aşımı ve tedavisi: 12 g'a kadar çıkan rifampisin aşırı doz alımlarında ölüm bildirilmemiştir. Ölümle sonuçlanan tek vaka 26 yaşındaki bir erkeğin kendi kendine 60g rifampisin almasıyla meydana gelmiştir. Aşırı doz alındıktan kısa süre sonra bulantı, kusma, letarji ortaya çıkar, ciddi karaciğer harabiyetine bağlı olarak şuur kaybı görülebilir.

Alınan dozun miktarına bağlı olarak deri, idrar, ter, tükrük, göz yaşı ve feçes kırmızı-kahverengiye boyanabilir. Aşırı dozun alınmasından bir kaç saat sonra karaciğerde büyüme olur ve sarılık hızla oluşur. Karaciğer harabiyeti daha önce karaciğer fonksiyon yetmezliği olanlarda daha belirgindir. Diğer fiziksel bulgular hemen hemen normaldir. Aşırı dozların alınması direkt ve total bilirubin düzeylerinin artmasına yol açar, karaciğer enzim düzeylerinde değişiklik olur. Hemopoetik sistem, elektrolit düzeyleri veya asit-baz dengesi üzerinde direkt bir etki gözlenmez. Bulantı ve kusmadan dolayı mide yıkanması kusturmaya tercih edilmelidir. Mide boşaldıktan sonra gastrointestinal kanalda kalması muhtemel ilacın absorpanmasına yardımcı olmak için aktif kömür verilmesi yararlı olabilir.

Şiddetli bulantı, kusma görüldüğünde antiemetiklere ihtiyaç olabilir. Aktif diürez ilacın atılımını hızlandırmaya yardımcı olur. Karaciğer fonksiyonlarının 24-48 saati aşan sürelerle bozulması halinde safranın boşaltılması gerekebilir; bunun için ekstrakorporeal hemodiyaliz yapılmalıdır.

Rifadin yan etkileri

RIFADIN 300 MG 16 KAPSÜL yan etkileri

· 0 yorum

Rifadin genellikle iyi tolere edilir. Nadiren gastrointestinal bozuklukları (genizde yanma, bulantı, kusma, gaz, kramplar ishal vb.) gözlenmiş.

Ateş, ürtiker, ciltte kızarıklık gibi olası imünolojik orijinli yan etkiler, bazı böbrek rahatsızlıkları ve trombositopeni gibi hematolojik değişiklikler genellikle aralıklı, düzensiz veya tekrarlanan tedaviler sırasında gözlenir. Diğer antibiyotiklerle olduğu gibi Rifadin'le tedavi sırasında da nadiren lökopeni görülmüştür ama antibiyotik kullanımı ile ilgili neden-sonuç ilişkisi gösterilememiştir. Özellikle diğer antitüberküloz ilaçlarla birlikte tedavi gören bazı hastalarda sarılık ve/veya serum transaminazlarda artış gözlenmiştir.

Bazen tedavinin ilk günlerinde karaciğerin hücre düzeylerindeki atılım yolaklarında rifampisinle bilirubinin yarışması sonucu hiperbilirubinemi gözlenebilir. Not: Rifadin'le idrar, gaita, ter, gözyaşı ve balgam kırmızı renge boyanabilir. Rifampisin tedavisi sırasında hepatitis ve karaciğer fonksiyon testlerinde bozukluk oluşabilir. Bu nedenle tedavi sırasında karaciğer fonksiyonları moniterize edilmelidir. Rifampisinin genellikle tekrarlayan dozlarda verilmesi ile oluşan ve muhtemelen imünolojik kaynaklı yan etkiler: -

Flusendrom: Rifampisinin tedavisinin 3. ve 6. aylarında kemiklerde ağrı ile ortaya çıkar ve ateş, üşüme, titreme, başağrısı, başdönmesi gibi sendromlarla karakterize bir sendromdur. - Soluk almada kısalma ve hırıltılı solunum, - Kan basıncında azalma, - Akut hemolitik anemi, - Genellikle akut tübüler nekroz veya akut intertisyel nefrite bağlı akut renal yetmezlik. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

Rifadin dozu kullanma

RIFADIN 300 MG 16 KAPSÜL

· 0 yorum

İlaç Formülü

* Her kapsül 150 mg rifampisin, boyar madde eritrosin (E127), indigotin (E132) ve titanyum dioksit (E171) içerir. * 5ml (1 ölçü kaşığı) süspansiyon 100mg rifampisin, koruyucu nipagin M, nipasol, tatlandırıcı potasyum sorbat, sodyum sakkarinat, şeker, antioksidan potasyum metabisülfit ve ahududu esansı içerir.

Endikasyonları

Tüberküloz:Rifampisin pulmoner tüberküloz ve diğer tüberkülozlarda kullanılır. Rifampisin en az bir diğer antitüberküloz ajanla (INH, pirazinamid, etambutol vb.) birlikte kullanılmalıdır. Lepra:Rifampisin multibasiler veya polibasiler lepranın tedavisinde, en az bir diğer lepra ilacı ile birlikte kullanılmalıdır. Metisilline dirençli Stafilokok enfeksiyonları:Rifampisin metisilline dirençli Stafilokokal enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.Bu gibi durumlarda uygun bir antibiyotik ile kombine edilmelidir. Ciddi Stafilokok enfeksiyonları: Rifampisin ciddi Stafilokok enfeksiyonlarının tedavisinde diğer bir uygun antibiyotik ile birlikte kullanılır. Bruselloz:Rifampisin bruselloz tedavisinde kullanılabilir. Bu durunda doksisiklin ile kombine edilmelidir.

Meningokok taşıyıcıları: Rifampisin N. meningitis'in asemptomatik taşıyıcılarının tedavisinde kullanılır. (Dirençli organizmaların hızla oluşma ihtimalinden dolayı rifampisin menenjit tedavisinde endike değildir.)

Hamophilus İnfluenzae: Rifampisin H. İnfluenzae'nın asemptomatik taşıyıcılarının tedavisinde ve mikroorganizmaya maruz kalmış 4 yaş veya altındaki çocukların kemoprofilaksisinde kullanılır.

Diğer enfeksiyonlar:Stafilokok, N. gonorrhoeae, Proteus türleri, H. İnfluenzae, E.coli, Legionella türleri gibi rifampisine duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Rezistan organizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Rezistan organizmaların oluşmasına engel olmak için rifampisin organizmanın duyarlı olduğu gibi diğer bir antibakteriyel ajan ile birlikte verilmelidir.

Kontrendikasyonları

Rifampisinlerden herhangi birine daha önce duyarlık göstermiş kişilerde, sarılıkta, porfirilli hastalarda ve hamileliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.

Uyarılar Önlemler

Rifadin karaciğer yetmezliği olan hastalarda doktor kontrolü altında çok gerekliyse kullanılmalıdır. Bu hastalarda karaciğer fonksiyonları dikkatle izlenmeli ve özellikle serum SGPT ve SGOT miktarları tedaviden önce ve tedavi sırasında her iki ya da dört haftada bir kontrol edilmelidir.

Eğer, hepatoselüler bozukluk olursa, rifampisin tedavisi kesilmelidir. Rifampisin karaciğer hücrelerinden bilirubin itrahını azaltabilir ve bilirubinemiyi yükseltebilir. Bilirubin ölçüm yöntemlerini bozduğu için bazı vakalarda yanlış olarak hiperbilirubinemi teşhisine yol açabilir. Bilirubin ve/veya transaminaz miktarlarının bir miktar artmış olduğunun gösteren tek bir rapor tedavinin kesilmesini gerektirmeyebilir.

Testlerin tekrarlanması ve sonuçların hastanın durumuna göre değerlendirilmesi daha uygun olur. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda beslenme yetersizliği olan yaşlılarda ve 2 yaşın altında rifampisinin izoniazidle birlikte kullanımında dikkatli olunması tavsiye edilir. Rifampisin ile PAS birlikte kullanulacaksa en az 8 saat arayla verilmelidir.

Tüberküloz olmayan enfeksiyonların tedavisinde tüberküloz şüphesi varsa tüberküloz oluşumunu maskelememek ve mikrobakteriyel rezistans gelişimini uyarmamak için teşhis konmadan rifampisin kullanılmamalıdır. İmünolojik reaksiyon daha çok aralıklı tedavi ile ortaya çıkar (haftada 2 veya 3 kezden az); hasta yakından izlenmelidir.

Hastalar, tedavi rejimini bozdukları takdirde imünolojik reaksiyonların ortaya çıkabileceği hususunda uyarılmalıdır. Eğer, böbrek yetmezliği, trombositopeni veya hemolitik anemi oluşursa, rifampisin tedavisi bırakılmalı ve yeniden başlanmamalıdır. Doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.

RIFADIN Yan etkileri

RIFADIN dozu kullanma

OROHEKS %0.2 30 ML SPREY kullanımı

9 Temmuz 2009 Perşembe · 0 yorum

Oroheks % 0,2 Oral Sprey, sabah ve akşam bir defada 5-6 kez püskürtmek suretiyle kullanılır. Kullanıldıktan sonra 30 dakika boyunca bir şey yiyip içilmemesi önerilir. Kullanımdan sonra ağız su ile çalkalanmamalıdır. Kullanma talimatı - İlk uygulamadan önce düzenli bir püskürtme elde edilene kadar pompalama düğmesine birkaç kez basın.

- Sprey ucundaki aplikatörü istenilen bölgeye yönlendirerek püskürtün. Bu işlemi en az 4 kez tekrarlayınız. - Şişeyi kutusuna yerleştirip dik duracak şekilde saklayınız. Oroheks % 0,2 Oral Sprey kazara içilirse, semptomatik tedavi yapılmalıdır. Belirli bir antidotu yoktur.

OROHEKS %0.2 30 ML SPREY yan etkileri

· 0 yorum

Klorheksidin ağız içinde, dil ve diş üzerinde renk değişikliklerine neden olabilir. Dil üzerindeki renk değişikliği, yüzeysel hücreler üzerindeki glikoproteinlerin renklenmesine bağlıdır. Klorheksidin kullanımı kesildikten sonra boyanmış hücre katmanlarında deskuamasyon gerçekleşeceğinden renk değişikliği kendiliğinden ortadan kalkar.

Dişler üzerindeki renk değişikliği dişe tutunan salya kökenli glikoproteinlerin ve diğer eklentilerin boyanması ile meydana gelir. Söz konusu yakınmalar, aşırı plak birikimi olanlarda daha fazladır. Ayrıca yüzeyi pürüzleşmiş diş dolguları ve pürüzlü diş yüzeyleri glikoproteinlerin tutunmasına elverişli oldukları için daha fazla boyanırlar ve böylece renk değişikliği gözlenir. Diş yüzeyindeki renk değişiklikleri hastaların diş macunları ile ağız temizliği yapabilecekleri duruma gelmeleri ile büyük çapta ortadan kaldırılır.

Pürüzlü diş yüzeyleri ve pürüzlü dolgularda kalan renk değişiklikleri diş hekimi tarafından kolaylıkla giderilebilir. Ender de olsa bazı hastalarda Oroheks %0,2 Oral Sprey ile tedavi sırasında, tad almada değişiklikler oluşabilir. Tad alma duyusundaki değişikliklerin devamlı olduğu bir olgu bildirilmemiştir. Oroheks %0,2 Oral Sprey kullanıldığında aşağıdaki etkiler sürekli olarak devam ediyorsa, ya da günlük yaşamı etkileyecek kadar rahatsızlık veriyorsa hekime başvurulabilir: - Tad almada değişiklik, - Oroheks %0,2 Oral Sprey’in endikasyonları, mekanik ağız temizliğinin güç olduğu ağızlar ya da bölgelere yönelik olduğundan doğal olarak dişler üzerinde biriken ancak patojenitesi olmayan plağın salyadaki iyonlarla mineralizasyonu söz konusu olduğu için dişlerde izafi olarak tartar (calculus) oluşumunda artma, - Dişlerde, ağızda, diş dolgusunda, protezlerde ve ağızdaki diğer apareylerde oluşan renk değişikliğinin hastanın yaptığı mekanik temizliğe rağmen geçmemesi.

Aşağıda belirtilen durumları taşıyan ya da bahsedilen medikal problemleri olan kişiler tedavi sırasında izlenmelidir: - Ön dişlerinde pürüzlü yüzeye sahip dolgusu olanlarda ya da dişlerin ucunda klorheksidin renk kaybı yapabileceğinden estetik açıdan rahatsız edici olabilir. - Hem periodontitis ve hem de gingivitiste meydana gelen gingival iltihap ve kanama klorheksidin ile azaltılmaktadır; bu belirtilerin varlığında ve yokluğunda Oroheks % 0,2 Oral Sprey ile tedaviden sonra periodontitis maskelenebilir.

OROHEKS Kullanımı

OROHEKS %0.2 30 ML SPREY

· 0 yorum

 Etken Maddesi
 Klorheksidin Glukonat 

 OROHEKS %0.2 30 ML SPREY 

 Yerli, Beşeri bir ilaçdır.

İlaç Formülü

%0.2 klorheksidin glukonat içerir. Yardımcı madde olarak; gliserin, limon esansı ve nane esansı içerir. Bir püskürtme 0.15 ml’dir ve 0.0003 g klorheksidin glukonat içerir.

Endikasyonları

- Dental plakların oluşmasını önlemede, - Diş hekimliği işlemlerinde ve ayrıca her türlü operasyon öncesi ağızda antiseptik ortam yaratmak amacıyla, - Gingivitis tedavisi ve önlenmesinde, akut nekrotize ülseratif gingivitis tedavisinde, akut streptokokkal gingivitis, akut herpetik gingivo-stomatitiste, - Orofarenks bölgesindeki enfeksiyonlarda (farenjit, larenjit, tonsilit vb.) ve bu bölgedeki operasyonlar sonrasında, - Kemoterapi ve radyoterapi sonrası ağızda görülen mukozitlere bağlı sekonder enfeksiyonların önlenmesinde, - Protezin yıpranmasıyla birlikte bakteriyel ya da fungal etkilerin neden olduğu oral mukoza enflamasyonlarının tedavisinde (stomatitis), - Minör aft ülserlerinde (Aphthous stomatitis) - Çeşitli nedenlerden dolayı diş temizliği yapamayan kişilerde (immuno-kompromize hastalar, periodontal veya diğer oral operasyonları geçirmiş kimseler, mental ya da fiziksel özürlü kişiler gibi) ağız hijyeninin sağlanması amacıyla kullanılır.

Kontrendikasyonları

Klorheksidine karşı ya da formülasyon içindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde kullanılmaz. 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar Önlemler

- 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda doktor tavsiyesiyle kullanılmalıdır. - Haricen kullanılır. - Yalnızca ağız içinde kullanılır, gözler ve kulaklar ile temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır. - Ağız içinde, dil ve diş üzerinde geri dönüşümlü renk değişikliği yapabilir.Hamilelik ve Laktasyon Gebelik kategorisi B’dir Klorheksidin’in hamilelerde kullanımına ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Klorheksidin’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.Oroheks % 0,2 Oral Sprey’in hamilelerde ve emziren annelerdeki kullanımına ilgili hekim karar vermelidir. Klorheksidin’in gebe kadınlar üzerinde yapılmış çalışmaları yoktur.OROHEKS Kullanımı

OROHEKS Yan etkileri

DENTİNOX DİŞ JELİ kullanımı

8 Temmuz 2009 Çarşamba · 0 yorum

Diş etinin etkilenmiş bölgesine temiz bir parmak ya da pamuk yardımı ile uygulanıp, hafifçe masaj yapılır. Günde iki üç uygulama yeterlidir.

ilaçlar